ห่วง!คนไทยติดเหล้า เหตุครอบครัวเปราะบางมากขึ้น

ห่วง!คนไทยติดเหล้า เหตุครอบครัวเปราะบางมากขึ้นเครือข่ายงดเหล้า ห่วง!! ครอบครัวไทยเปราะบางมากขึ้น เหตุจากการมีพฤติกรรมบริโภคสุราและอบายมุข ชี้สูญเงินกว่า 548,000 ล้านบาท ทุกภาคส่วนควรหนุนเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง หันมาเก็บออมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน…

สมชาย เจริญอำนวยสุขนายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พร้อมใจกันจัดกิจกรรมออมเงิน รักลูก เลิกเหล้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีผ่านครอบครัวที่น้อมใจกัน ลด ละ เลิกเหล้า เพื่อนำเงินมาออมในการสร้างอนาคตให้กับลูก เพื่อสร้างสายใยความผูกพันระหว่าง พ่อ แม่ ลูกซึ่งจะส่งผลให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวในที่สุด

“กิจกรรมรณรงค์ในกลุ่มครอบครัว ที่มีปัญหาการดื่มเหล้าและประสงค์จะเลิก (ลด ละ เลิก) เหล้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และสร้างความมั่นคงครอบครัวทั่วประเทศ ด้วยการลดรายจ่ายจากการดื่มเหล้า ส่งเสริมการออม โดยความร่วมมือของ อบต. เทศบาล เขตใน กทม. ทั่วประเทศ ซึ่งคัดเลือกจากพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่คาราวานเด็กในต่างจังหวัดและกทม. จำนวน 840 พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย 70,560 ครอบครัว สมัครเข้าร่วมโครงการจะเริ่มรณรงค์ให้เกิดการออมจากวันแม่ (12 ส.ค. 54) จนถึงวันเด็กแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน ม.ค. 55) ซึ่งผลที่ได้รับจะนำเงินออมมาใช่จ่ายในการดำรงชีวิตให้กับลูกและครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดครอบครัวต้นแบบ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ” ผู้อำนวยการ สท.กล่าว

สงกรานต์ ภาคโชคดีเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า จากสถานการณ์ครอบครัวไทยที่กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดความตระหนักในบทบาท หน้าที่ และมีความแตกแยก ส่งผลให้ความอบอุ่นของครอบครัวไทยอยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข จากผลการวิจัยในสถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทย จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวปี 2553-2544 พบว่า ครอบครัวไทยมีสมาชิกในครอบครัวบริโภคสุรา หรือ ของมึนเมามากที่สุดโดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.9 ระบุว่า มีสมาชิกในครอบครัวดื่มสุราหรือของมึนเมาเป็นประจำ อีกทั้งครอบครัวไทยสูญเงินไปกลับอบายมุข (สุรา หวย การพนัน) ไม่น้อยกว่า 548,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้พบว่า ประมาณ 1 ใน 4 ของครอบครัวไทยไม่มีเงินออม และร้อยละ 8 มีรายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว สำหรับครอบครัวที่ปลอดอบายมุขประเภทต่างๆ จะเป็นครอบครัวที่มีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้และยังมีเงินเก็บออมอีกด้วย

เภสัชกรสงกรานต์ กล่าวต่อว่า เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เดิมมีโครงการ “รักลูกเลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น” ในช่วงของวันเด็กแห่งชาติ โดยปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส โดยร่วมรณรงค์จนเกิดเป็นกระแสใน 100 ชุมชนใน กทม.เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจปัญหา และโทษภัยที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ถือเป็นการสร้างพลังของเครือข่ายในชุมชนให้เข้มแข็ง ตลอดจนพ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นเกราะป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นความสำคัญอย่างยิ่งการลดละเลิกอบายมุขของสมาชิกครอบครัวสามารถสร้างป้อมปราการที่แข็งแรงและทนทานให้กับครอบครัว และเป็นการตัดวงจรของการสร้างหนี้สินและท้ายที่สุด เศรษฐกิจครอบครัวก็จะมั่นคงมากยิ่งขึ้น

ห่วง!คนไทยติดเหล้า เหตุครอบครัวเปราะบางมากขึ้น

ทางด้านนายสมยศ เอี่ยมวิจิตร อายุ 49 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัวและหัวหน้าครอบครัวต้นแบบงดเหล้าออมเงิน กล่าวว่า ตนเองดื่มเหล้ามาตั้งแต่ตอนสมัยวัยรุ่น ดื่มมาประมาณ 30 ปีแล้ว เนื่องจากช่วงนั้นพ่อแม่แยกทางกัน ทำให้สับสนกับชีวิต เพื่อนเลยชักชวนให้ดื่มเหล้า เพื่อลืมความทุกข์ต่างๆ แต่พอดื่มไปนานๆ เข้าทุกวัน จึงไม่สามารถเลิกได้ ต้องมีการเลี้ยงสังสรรค์กันอยู่ตลอด บางทีตนเองก็เลี้ยงเพื่อนด้วย ทำให้ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนที่หมดไปกับค่าเหล้าประมาณ 3,500 บาท หลายครั้งที่ต้องติดเงินค่าเหล้าตามร้านค้าใกล้บ้าน แล้วตามไปจ่ายเงินภายหลัง ทุกวันนี้แม้จะไม่ดื่มหนักมาก แต่ก็ดื่มทุกวัน ส่งผลให้เก็บเงินไม่ค่อยได้และไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในแต่ละเดือน

“ตนงดเหล้าเข้าพรรษาติดต่อกันเป็นปีที่ 6 เนื่องจากช่วงเข้าพรรษา เป็นช่วงที่เราสามารถมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจได้ และก็มักจะชวนเพื่อนที่ดื่มกันเป็นประจำมาร่วมงดเหล้าด้วย ในช่วงแรกอาจหงุดหงิดบ้าง แต่ก็ปรับตัวได้ไม่ยาก เพราะเราตั้งใจจริง หลังจากที่ลองงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาไปพบว่า ตนเองเก็บเงินได้ประมาณหมื่นกว่าบาท เพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น นำไปใช้ในส่วนที่จำเป็นหลายอย่างในครอบครัว เก็บเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกๆอีก 2 คน เพื่อเป็นทุนการศึกษา ซึ่งดีใจมาก โดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วตนเองสามารถซื้อทองให้ลูกๆ ใส่ได้ และเพื่อเป็นสมบัติติดตัวของพวกเขา การงดเหล้าเข้าพรรษามีข้อดีหลายอย่าง ในอนาคตนั้นตั้งใจอยากจะเลิกดื่มไปโดยปริยาย เพราะลูกๆ เคยขอไว้ แต่ยังติดก็จะพยายามทำเพื่อลูกให้ได้” ครอบครัวต้นแบบ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code