หนุน อปท.ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน

          สสส. หนุนโครงการ อปท.ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน


/data/content/26857/cms/e_abijknopwy59.jpg


          นางธิดา ศรีไพพรรณ เลขาธิการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯผู้อำนวยการแผนงานผู้สูงอายุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า นอกจากนโยบายหลักที่รัฐบาลต้องสนับสนุนและวางแผนสำหรับการที่ประเทศได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วในภาคสังคมควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมเพื่อให้มีกิจกรรมตอบสนองความต้องการระหว่างกันเพราะผู้สูงอายุเข้าใจความต้องการของกลุ่มตัวเองได้ดีกว่ากลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี50 เริ่มโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" จนถึงสิ้นสุดโครงการในปี 57 ได้สนับสนุนให้เกิดการตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ทั่วประเทศมากกว่า 650 ชมรม พร้อมกับสนับสนุนให้องค์ประกอบต่างๆ ในชุมชนเข้าร่วมด้วย จนเกิดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ (อผส.น้อย) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เข้ามาร่วมงานดูแลผู้สูงอายุ


          นางธิดา กล่าวต่อว่า ชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รวมตัวขึ้นจากโครงการทั่วประเทศ ขณะนี้มีหน่วยงานของ อปท.มากกว่าร้อยละ 65 เข้ามาร่วมด้วย เพราะผลจากการประเมินงานพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ลดอัตราผู้สูงอายุที่ซึมเศร้า เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในชุมชนระหว่างสมาชิกกลุ่มวัยอื่นๆกับผู้สูงอายุ โดย อปท.ที่เห็นความสำคัญจะรับโครงการไปบรรจุเป็นแผนงานนโยบายสนับสนุนในด้านงบประมาณ บุคลากรทั้งนี้ผลการดำเนินงานตลอดโครงการถือว่าอยู่ในระดับน่าพอใจ โดยจากนี้ สสส. สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จะสนับสนุนองค์ความรู้ แนวทางการทำงาน กระตุ้นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในลักษณะพี่เลี้ยงต่อไป พร้อมกันนี้จะเป็นเจ้าภาพจัดเวทีสรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ตัวแทน อปท. ตัวแทนครู อาสาสมัครชุมชน เพื่อบูรณาการกำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกันและครอบคลุมทั่วประเทศเริ่มจากเวทีในส่วนภาคกลาง จะมีขึ้นในวันที่ 27 ธ.ค.57 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 24 ม.ค.58 ที่ จ.ขอนแก่น กลุ่มภาคเหนือ วันที่ 31 ม.ค. 58 และกลุ่มภาคใต้ วันที่ 7 ก.พ. 58 ที่ จ.สงขลา ตามลำดับ


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code