หนุนเยาวชน เสริมทักษะชีวิต พัฒนาท้องถิ่น ที่ รร.วัดดอนทรายแก้ว ชุมพร

หนุนเยาวชน เสริมทักษะชีวิต พัฒนาท้องถิ่น ที่ รร.วัดดอนทรายแก้ว ชุมพร

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียน ให้บรรลุเป้าหมาย คือ การสร้างเสริมทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว จังหวัดชุมพร จึงได้ใช้โครงการ “การพัฒนาทักษะชีวิต จากโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ” ซึ่งเป็น 1 ใน 226 โรงเรียนที่ได้รับทุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา จาก สสค.   ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน

หนุนเยาวชน เสริมทักษะชีวิต พัฒนาท้องถิ่น ที่ รร.วัดดอนทรายแก้ว ชุมพร

หนุนเยาวชน เสริมทักษะชีวิต พัฒนาท้องถิ่น ที่ รร.วัดดอนทรายแก้ว ชุมพร

ครูกาญจนา สิบพลาง ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การดำเนินการพัฒนาทักษะชีวิตจากศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตาพระราชดำริ จังหวัดชุมพร ถือเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของในหลวงให้กับชาวจังหวัดชุมพร อีกทั้งยังให้มีการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านช่วยแก้ไขสภาพดิน จัดพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ตามแนวทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเมื่อนักเรียนได้สัมผัส รับรู้ มีจิตสาธารณะต่อสังคม รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้คุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับมนุษย์อย่างมากมายมหาศาล

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

 

Shares:
QR Code :
QR Code