หนุนตั้งสนง.พัฒนาท้องถิ่นแก้วิกฤติประเทศ

ระดมความความคิดปฏิรูปประเทศไทย

หนุนตั้งสนง.พัฒนาท้องถิ่นแก้วิกฤติประเทศ

 

           ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเรื่อง “การผลักดันข้อเสนอแนวทางและวิธีการเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทย โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 30 แห่งเข้าร่วม

 

          ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมา ทั้งกรณียึดสนามบินสุวรรณภูมิและย่านราชประสงค์ ได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก หากไม่รีบหาทางแก้ไข เหตุการณ์ดังกล่าวจะย้อนกลับมาเกิดขึ้นอีกแน่นอน ดังนั้นการผลักดันเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทย โดยมีชุมชนท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงต้องเร่งทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่น

          โดยที่ประชุมต่างเห็นด้วยให้มีการจัดตั้ง “สำนักงานพัฒนาระบบการปกครองตนเองของท้องถิ่น” เพื่อให้เกิดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนด้านต่างๆ ดังนี้ 1.การใช้ข้อมูลความรู้ไปปรับระบบการหารายได้ของท้องถิ่น และการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง 2.พัฒนาระบบการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นบนรากฐานข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 3.ดึงภาคส่วนต่างๆ มาร่วมพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบ และ 4.เชื่อมโยงสถาบันวิชาการด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เพิ่มเติมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง

 

          ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวว่า ปัญหาประเทศไทยตอนนี้ไม่มีทางออก เกิดการเรื้อรังมานาน ทั้งปัญหาความขัดแย้งแตกแยกทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีหากนำชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน เพราะผู้นำท้องถิ่นบางคนมีความสามารถมากกว่ารัฐมนตรี เนื่องจากมีหลายเรื่องที่ผู้นำท้องถิ่นสามารถนำไปปฏิบัติได้ และสังเคราะห์ออกมาเป็นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีได้เลย อย่างไรก็ตาม กลไกลต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้อาจต้องออกเป็นกฎระเบียบสำนักนายกฯ เพราะหากมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็สามารถทำงานขับเคลื่อนต่อไปได้

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

update: 9-06-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

Shares:
QR Code :
QR Code