หนุนชุมชนปลูกผักปลอดสาร จ.สงขลา

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


หนุนชุมชนปลูกผักปลอดสาร จ.สงขลา thaihealth


จ.สงขลา สนับสนุนโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน


นางมาริหยาม มะหะหมัดวงษ์ เกษตรกรต้นแบบและ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กล่าวว่า ชุมชนบ้านเพนียด ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนให้ตระหนักถึงอันตรายของการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร เน้นใช้พื้นที่ในครัวเรือนสร้างรายได้เสริม-สร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการสำรวจข้อมูลของ คณะทำงานด้านสุขภาวะของชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านเพนียด พบว่า สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพทำนาปลูกข้าวและปลูกผักมีการใช้สารเคมีต่างๆ เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเกษตรกรหลายคนมีปัญหาผื่นคันและผิวหนังอักเสบ ซึ่งผลกระทบเหล่านี้หากปล่อยทิ้งไว้จะเสี่ยงต่อสุขภาวะคนในชุมชนทั้งหมดในระยะยาว


หนุนชุมชนปลูกผักปลอดสาร จ.สงขลา thaihealth


ซึ่งโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนในชุมชนบ้านพะเนียด ช่วงเริ่มต้นได้สนับสนุนซื้อเมล็ดพันธุ์มาแจก ร่วมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักสารไล่แมลง จนเริ่มมีจำนวนสมาชิกปลูกผักกินเองเพิ่มมากขึ้นเป็น 112 ครอบครัว เกิดการแลกเปลี่ยนผักต่างๆ ที่ปลูกไว้ระหว่างคนในชุมชนโดยไม่ต้องซื้อหา ส่วนผักที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนก็สามารถรวบรวมให้แม่ค้าคนกลางในหมู่บ้านเป็นตัวแทนในการนำพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้ไปจำหน่ายสู่ท้องตลาด สร้างรายได้ให้ผู้ปลูก และสร้างรายได้ให้แก่แม่ค้าตัวแทนของสมาชิกคนปลูกผัก


ด้วยเหตุนี้โครงการดังกล่าวนอกจากจะทำให้คนในชุมชนมีผักปลอดภัยไว้บริโภคในแทบทุกครัวเรือนแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับสมาชิกทุกคนในชุมชนช่วยให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นแล้ว เกิดเป็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้นำชุมชนในการสร้างความรู้และสร้างความตระหนักด้านสุขภาวะให้เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้อย่างยั่งยืน โดยมีผลลัพธ์ที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมคือความสุขที่เกิดขึ้นและการมีสุขภาพที่ดีของสมาชิกทุกๆ คน

Shares:
QR Code :
QR Code