‘หญิงอมควัน’ เหยื่อรายใหม่!

อึ้ง!!พบเริ่มสูบตั้งแต่อายุ 12-13 ปี

 

‘หญิงอมควัน’ เหยื่อรายใหม่!          เผยวัยรุ่นหญิงไทยเป็นสิงห์อมควันมากขึ้น  เหตุคิดว่าสูบแล้วดูดีมีเสน่ห์  ขณะที่บริษัทบุหรี่ต่างประเทศงัดกลยุทธ์ผลิตบุหรี่มีกลิ่นหอมล่อใจหญิงสาว  แม้จะถูกห้ามนำเข้า  แต่กลับพบวางขายเกลื่อนตามแหล่งวัยรุ่น

 

          รศ.ดร.ธราดล  เก่งการพานิช  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงไทยในขณะนี้ว่า   จากผลการศึกษาวิจัยอัตราการสูบบุหรี่ของผู้หญิงอายุ  13-24  ปี  ในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า  มีเพิ่มมากขึ้น  และช่วงอายุที่เริ่มสูบบุหรี่น้อยลง   โดยปัจจัยหลักที่เอื้อให้เริ่มสูบบุหรี่คือ  มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่  ก็ทำให้มีโอกาสสูบบุหรี่ถึง   18  เท่า  ของคนที่มีเพื่อนไม่สูบบุหรี่  หากมีทัศนคติเชิงบวกต่อการสูบบุหรี่ที่เห็นว่าดูดีโก้เก๋  ก็จะมีโอกาสสูบบุหรี่  7  เท่า  และถ้าแม่สูบบุหรี่  ก็จะทำให้ลูกมีโอกาสสูบบุหรี่  4  เท่า

 

          รศ.ดร.ธราดลเสนอว่า   จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นหญิง  จำนวน  3,000  คน  พบว่า  อายุเริ่มสูบมากที่สุดคือ  12-13  ปี  ร้อยละ  21.2  และเริ่มสูบอายุต่ำกว่า  12  ปี  ร้อยละ  10.2  โดยในกลุ่มระดับอุดมศึกษาอายุ  20-24  ปี  ร้อยละ  42  สูบเกือบทุกวัน  และปริมาณบุหรี่ที่สูบ  พบว่า  ร้อยละ  33  สูบวันละมากกว่า  5  มวน

 

          สถานที่สูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงพบว่า  ร้อยละ  49  สูบที่บ้านตนเองและบ้านเพื่อน  ร้อยละ  13.7  สูบในสถานศึกษา  และคิดว่าบุหรี่แสวงหาได้ง่าย  ร้อยละ  70  ซื้อเอง  ร้อยละ  53  ส่วนแหล่งบุหรี่ที่ซื้อพบว่า  ร้อยละ  68  ซื้อจากร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อ  แสดงว่ายังมีผู้ค้าละเมิดกฎหมาย”  รศ.ดร.ธราดลกล่าว

 

          นักวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์  ม.มหิดล  เสนอว่า  ต้องบังคับใช้กฎหมายห้ามขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า  18 ปีอย่างเคร่งครัด และเข้มงวดการโฆษณาบุหรี่แฝงผ่านการให้ทุนการศึกษาหรือสื่อต่างๆ เพื่อลดโอกาสการเข้าถึงบุหรี่โดยการซื้อ สถาบันการศึกษาจะต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เท่าทันเกี่ยวกับบุหรี่ รู้จักการปฏิเสธการสูบบุหรี่ และผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญและเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่สูบบุหรี่

 

          ผศ.ดร.ลักขณา   เติมศิริกุลชัย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ   (ศจย.)  กล่าวว่า  จากการสำรวจผู้หญิงไทยสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ  11-40  ปี  พบว่า  โดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย  อันเป็นผลจากการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และมาตรการควบคุมการโฆษณาบุหรี่อย่างเข้มงวด  ยกเว้นกลุ่มวัยรุ่นหญิงเท่านั้นที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงขึ้น  เนื่องจากมีทัศนคติว่าเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ดูมีเสน่ห์  และเห็นว่าเป็นเรื่องของความเสมอภาคทางเพศ  ทัดเทียมกับผู้ชาย

 

          ขณะนี้ผู้หญิงตกเป็นเป้าหมายหลักทางการตลาดของบริษัทบุหรี่ เพราะผู้หญิงยังมีสัดส่วนการสูบบุหรี่น้อยกว่าผู้ชาย   บริษัทบุหรี่จึงพยายามใช้กลยุทธ์ต่างๆ ชวนเชื่อให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ เช่น   เขียนบนซองบุหรี่ว่า มีรสอ่อนหรือสารนิโคตินต่ำ ซึ่งเราได้ขอความร่วมมือกับกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร   ไม่ให้มีการนำเข้าบุหรี่ลักษณะนี้   แต่ที่ยังขายกลาดเกลื่อนตามแหล่งวัยรุ่นเป็นบุหรี่เถื่อน ซึ่งไม่มีภาพคำเตือนบนซองผศ.ดร.ลักขณา กล่าว

 

          ด้าน  น.ส.สถาพร   จิรัตนานนท์   มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  กล่าวว่า   ปัจจุบันมีบริษัทบุหรี่ในต่างประเทศได้ผลิตบุหรี่สำหรับผู้หญิง   มีลักษณะเป็นมวนเล็กบางและยาว  สูบแล้วมีกลิ่นหอมและขายพ่วงกับเครื่องสำอางเพื่อเจาะกลุ่มผู้หญิงโดยตรง   เนื่องจากเป็นตลาดที่ยังขยายได้อีกมาก  ซึ่งขณะนี้วัยรุ่นหญิงในยุโรปและอเมริกามีอัตราสูบบุหรี่สูงกว่าวัยรุ่นชาย

 

          แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมบุหรี่อย่างเข้มงวด   แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ลักลอบนำบุหรี่หนีภาษีเข้ามาขาย  ส่วนใหญ่จะเป็นบุหรี่ที่มีกลิ่นหอมผลไม้  ช็อกโกแลต  กาแฟ  เพื่อกระตุ้นให้อยากสูบและยังหาซื้อได้ง่ายตามแหล่งวัยรุ่น   เช่น   สยามสแควร์  มาบุญครอง  สะพานพุทธ  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นหญิงไทยเริ่มสูบบุหรี่มากขึ้น”   น.ส.สถาพรกล่าว  และว่า  ในวันที่  6  มีนาคม   มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จะมีการจัดเสวนาเรื่อง  ทำอย่างไรไม่ให้วัยรุ่นหญิงไทยสูบบุหรี่มากขึ้น  เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update 25-02-52

Shares:
QR Code :
QR Code