ส่งเสริม ‘เด็กวัยเรียน’ ให้ขยับ-กินผักผลไม้

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา


ภาพประกอบจาก ThaiPR.net


ส่งเสริม 'เด็กวัยเรียน' ให้ขยับ-กินผักผลไม้ thaihealth


มูลนิธิ EDF ร่วมกับสสส.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับและกินผักผลไม้


มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดย นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2 แก่ครู 50 โรงเรียน ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี ตรัง พัทลุง และสงขลา ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับ และกินผักผลไม้ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมในภาคเรียนที่ผ่านมาของแต่ละโรงเรียน แลกเปลี่ยนปัญหาและข้อท้าทายที่เกิดขึ้น เช่น พฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้ของเด็กวัยเรียน การจัดการอาหารกลางวัน การติดตามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การบริหารจัดการโครงการ การแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละโรงเรียน และการหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อร่วมกันสนับสนุนและผลักดันให้โรงเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานผัก ผลไม้ พร้อมคุณค่าสารอาหารที่เป็นประโยชน์ในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกาย รวมทั้งได้โอกาสออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที


สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา จนได้รับการยกย่องรับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยม องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไท ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น


หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจร่วมทำกิจกรรมด้านซีเอสอาร์กับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่อีเมล [email protected] เว็บไซต์ www.edfthai.org หรือโทรศัพท์ 02 579 9209-11 ทั้งนี้การทำกิจกรรมหรือบริจาคทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Shares:
QR Code :
QR Code