สื่อใสวัยทีนอุบลฯยกทัพละครบุกโรงเรียน สร้างเกราะวัยโจ๋

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มสื่อใสวัยทีน ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 อุบลราชธานี ยกทัพละครสะท้อนปัญหาสังคมวัยรุ่น บุกโรงเรียน ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเป้า 5 โรงเรียน คือโรงเรียนเบญจมมหาราช โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนวิจิตราพิทยา โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร และโรงเรียนปทุมวิทยาคม 

สื่อใสวัยทีนอุบลฯยกทัพละครบุกโรงเรียน สร้างเกราะวัยโจ๋

งานนี้หวังเปิดพื้นที่ให้เด็กในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตนเอง เพื่อเตือนสติเพื่อนในโรงเรียน ด้วยละครที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในกลุ่มวัยเดียวกัน เพราะเนื้อหาละครเข้าใจง่ายและเข้ากับสภาพความเป็นจริงของวัยรุ่นในปัจจุบัน สามารถสร้างความสนุกสนานแฝงไปด้วยแง่คิด ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 สื่อใสวัยทีนอุบลฯยกทัพละครบุกโรงเรียน สร้างเกราะวัยโจ๋

จากการดำเนินงานโครงการละครเพื่อการพัฒนาในปีที่ผ่านมา กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 โดยการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการปรับใช้กระบวนการละครเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯได้เรียนรู้ตัวเอง เรียนรู้ผู้อื่น และเรียนรู้สังคม เห็นคุณค่าของตนเอง เห็นถึงบทบาทของตนเองในสังคมที่ควรปฏิบัติ  นำไปสู่การเรียนรู้ทักษะชีวิตในทางที่สร้างสรรค์  พบว่าเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ เกิดกระบวนการเรียนรู้ตนเอง ได้ทบทวนตัวเอง เกิดกระบวนการเรียนรู้ผู้อื่นและเรียนรู้สังคม

นอกจากนั้นยังเกิดการทำงานร่วมกันในการจัดกิจกรรม กับเจ้าหน้าที่ในสถานพินิจฯ และเกิดแนวทางในการปรับใช้กระบวนการละครเพื่อการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ เจ้าหน้าที่เห็นแนวทาง รูปแบบวิธีการฟื้นฟูเด็กและเยาวชน  นำไปสู่การเกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในศูนย์ฝึกและอบรมฯ คือเกิดชมรมละครที่เป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ มาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน พร้อมทั้งเกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จะเห็นได้ว่ากระบวนการละครสามารถสร้างการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตัวเยาวชนในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เรื่อง: กลุ่มสื่อใสวัยทีน
ที่มา: แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน

 

Shares:
QR Code :
QR Code