สืบสานงานบุญปลอดเหล้า สร้างความดี โพธิ์ศรีสุวรรณ

วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณรวมพลังจัดงาน “วันสืบสานงานบุญปลอดเหล้า สร้างความดี โพธิ์ศรีสุวรรณ” ครั้งที่ 4 ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อเป็นการรวมพลคนปลอดเหล้าโพธิ์ศรีสุวรรณ คืนข้อมูลสู่ชุมชนและหาแนวทางขับเคลื่อนงานปลอดเหล้าและอบายมุขให้เข้มข้นสู่ความยั่งยืนต่อไป

สืบสานงานบุญปลอดเหล้า สร้างความดี โพธิ์ศรีสุวรรณ

ในงานมีประชาชนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่าหลายพันชีวิตด้วยกัน เป็นภาพแห่งการทำดีที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง บรรยากาศงานมีการนำเสนอผลงานของแต่ละชุมชนด้วย อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกและสืบสานคุณค่าความดีต่อไปอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ของชาวโพธิ์ศรีสุวรรณในการดำเนินงานบุญปลอดเหล้า ซึ่งงานในครั้งนี้ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้กล่าวชื่นชมและยกย่องชาวโพธิ์ศรสุวรรณที่ได้รวมพลังกันในการดำเนินงานบุญปลอดเหล้า สร้างความดี โพธิ์ศรีสุวรรณ มาได้สำเร็จถึง ณ ปัจจุบันนี้

สืบสานงานบุญปลอดเหล้า สร้างความดี โพธิ์ศรีสุวรรณ สืบสานงานบุญปลอดเหล้า สร้างความดี โพธิ์ศรีสุวรรณ

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย ขบวนพาเหรด ณ สนามโรงเรียนบ้านจาน จำนวน 41 ขบวน เคลื่อนขบวนสู่บริเวณพิธีสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาทิ วงดุริยางค์โรงเรียนไตรมิตร ป้ายรณรงค์ คำขวัญอำเภอ ขบวนธง  จากโรงเรียนต่างๆ ส่วนราชการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ) ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชมรม อสม. กลุ่มสตรีอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น

สืบสานงานบุญปลอดเหล้า สร้างความดี โพธิ์ศรีสุวรรณ สืบสานงานบุญปลอดเหล้า สร้างความดี โพธิ์ศรีสุวรรณ

นอกจากนี้ ยังมีงานนิทรรศการ การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ชุมชนของหนูปลอดเหล้า” โดยเยาวชนตำบลเสียว วงเสวนาเด็กและเยาวชน “เด็กคิด เด็กทำอย่างไร เมื่อโพธิ์ศรีสุวรรณทำบุญปลอดเหล้า” และประกาศเจตนารมณ์ สานต่องานบุญปลอดเหล้า ทำความดี โพธิ์ศรีสุวรรณ งานพาแลงปลอดเหล้า การแสดงจินตลีลา “โพธิ์ศรีสุวรรณเมืองพระ ไม่มีเหล้าก็สุขได้” การแสดงโปงลางของ ร.ร.โพธืศรีสุวรรณวิทยาคม

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code