สำรวจพบ “สามเณร” ติดคอมฯ-ทีวี

ส่งผลสายตาผิดปกติสั้น-เอียง มีแว่นใส่ไม่ถึงครึ่ง

 

สำรวจพบ “สามเณร” ติดคอมฯ-ทีวี 

            เมื่อวันที่ 13 พ.ค.51 นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ทางโรงพยาบาลสงฆ์ ได้แจ้งผลสำรวจโครงการนำร่องตรวจวัดสายตา และแก้ไขสายตาผิดปกติของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตกรุงเทพฯ ให้รับทราบ โดยโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค.2548 ถึงเดือน ก.ย. 2550 ทำการสำรวจในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 13 แห่ง จำนวนสามเณร 1,547 รูป ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 63 แห่ง จำนวนสามเณร 1,111 รูป รวมสามเณร 2,658 รูป

 

            ซึ่งผลการสำรวจพบว่า กิจกรรมที่มีการใช้สายตาเป็นเวลานานของสามเณร คือ อ่านหนังสือติดต่อกันนาน 15 นาที 1,600 รูป ดูทีวีนานเกิน 1 ชั่วโมง 1,580 รูป และใช้คอมพิวเตอร์นานเกิน 2 ชั่วโมง 900 รูป ในจำนวนนี้มีสามเณรที่ใช้สายตานานมากกว่า1 กิจกรรมรวมอยู่ด้วย

 

            ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ กล่าวต่อว่า เมื่อตรวจสายตาของสามเณร พบ สามเณร ที่มีสายตาผิดปกติ 498 รูป โดยในจำนวนนี้เป็นอาการสายตาสั้นถึง 313 รูป สายตาสั้นและเอียง 149 รูป สายตาเอียง 25 รูป ซึ่งทางโรงพยาบาลสงฆ์ได้แก้ไขโดยการให้แว่นสายตาสามเณรที่มีสายตาผิดปกติ ในส่วนสามเณรที่มีแว่นสายตาอยู่แล้ว ก็จะให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้สายตาให้ถูกต้อง

 

            นอกจากนี้ยังพบโรคที่เกี่ยวกับตาในสามเณร มากที่สุดคือ โรคต้อเนื้อ/ต้อลม มี 51 รูป รองลงมาคือโรคตาล้า/ตาเพลีย ทั้งนี้โรงพยาบาลสงฆ์ยังเสนอด้วยว่า จากตัวเลขสามเณรที่มีความผิดปกติทางสายตา 498 รูปนั้น ในจำนวนนี้มีเพียงร้อยละ22เท่านั้นที่มีแว่นสายตาอยู่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบคัดกรองความผิดปกติทางสายตาของสามเณรวัยเรียนยังไม่ครอบคลุม ดังนั้นจึงควรมีการกำหนดเป็นนโยบายร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พศ. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อให้เกิดเป็นนโยบายและเกิดการตรวจสายตาสามเณรเป็นประจำ และควรมีการจัดอบรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาพตาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้แก่สามเณรด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

update 14-05-51

Shares:
QR Code :
QR Code