สสอ.จุนสร้างหมู่บ้านต้นแบบกัน ‘มะเร็งปอด’

สสอ.จุน จัดสร้างเสริมสุขภาพกัน “มะเร็งปอด” หมู่บ้านต้นแบบ สสอ.เผย อัตราตายร้อยละ 23.2-34.9ต้นเหตุพฤติกรรมการบริโภคกระทบทั้งทางตรงและอ้อม

สสอ.จุนสร้างหมู่บ้านต้นแบบกัน 'มะเร็งปอด'

นายไพรัช วงศ์จุมปู สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) จุน จ.พะเยากล่าวว่า จากรายงานของข้อมูลที่เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตคนไทยในปี 2545 พบว่า อันดับหนึ่งคือ โรคมะเร็ง รองลงมาคือ อุบัติเหตุ โดยเฉพาะโรคมะเร็งเป็นโรคที่พบว่าเป็นสาเหตุนำไปสู่การเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุดในประเทศ ประกอบด้วยมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ขณะเดียวกันข้อมูลของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งของประชาชนชาว อ.จุน พบว่า เสียชีวิตจากมะเร็งปอด ระหว่างปี 2550-2551 คิดเป็นร้อยละ 23.2-34.9 ต่อประชากร 1 แสนคน พื้นที่พบมากที่สุดคือ ต.หงส์หิน รองมาคือ ต.ห้วยยางขาม ด้วยความตระหนักในสถานการณ์ปัญหาสุขภาพดังกล่าว ทาง สสอ.จุน จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็งปอดขึ้นในหมู่บ้านต้นแบบ หมู่ 2 ต.ห้วยยางขาม และมีการขยายกิจกรรมรณรงค์ไปทั้ง 11 หมู่บ้าน ของ ต.ห้วยยางขาม

สสอ.จุน กล่าวต่อว่า โรคมะเร็งปอดเป็นปัญหาคุกคามสุขภาพอันดับหนึ่ง ซึ่งสาเหตุมีหลายประการ เช่น อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการใช้สารเคมีมากขึ้น วิถีชีวิตและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน เช่น พฤติกรรมการบริโภค และการขาดการดูแลและรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเกิดโรคมะเร็ง นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิด โรคมะเร็งปอด ได้แก่ การสูบบุหรี่ แม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขจะได้มีการรณรงค์การงด สูบบุหรี่อย่างจริงจัง ทั้งมาตรการทางด้านกฎหมาย ชุมชน หรือสถานที่ต่างๆ มีข้อความห้ามสูบบุหรี่

“อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งปอด และมะเร็งชนิดอื่นที่ต้องมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม ด้วยหลักการควบคุมป้องกันโรคมะเร็ง 5ทำ คือ ทำการออกกำลังกายเป็นนิจ ทำจิตให้แจ่มใส กินผักผลไม้ กินอาหารหลากหลาย และตรวจร่างกายเป็นประจำ ส่วน 5ไม่ คือ ไม่สูบบุหรี่ ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ ไม่มัวเมาสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีเซ็กซ์มั่ว” นายไพรัช กล่าว

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code