สสส.-เครือข่ายงดเหล้า สร้าง "พระพุทธชยันตีเฉลิมราช" ถวายในหลวง

 

สสส.-เครือข่ายงดเหล้า สร้าง

 

ในช่วงวันหยุดยาวหรือช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้เข้ามา หลายคนมักคิดว่า การทาความดีนั้นทายาก ทาความชั่ว ถึงนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาและเฉลิมฉลองง่ายกว่านั้น ดูจะไม่ผิดนัก แต่หากลองชั่งน้ำหนักดู ผลที่เกิดขึ้นในวันพักผ่อนและถือเป็นช่วงอันตราย เพราะมักเกิดอุบัติเหตุและตามมาในอนาคต จะเห็นได้ว่าการทาความดีเปรียบเหมือนจากการเดินทางและการเล่นน้ำที่ไม่ปลอดภัยแสงสว่างนาทางชีวิตให้กับคนเรามากกว่าการทาความชั่ว ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย นายเสนีย์จิตตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย คณะกรรมการชุมชนท่าช้าง ด้วยเหตุที่อยากให้สังคมไทย หันมาดาเนินชีวิตภายใต้ และพระเนตร เทศบาลเมืองน่านโรงพยาบาลน่าน สำนักงานหลักธรรมและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากขึ้น ทางสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ สำนักงานกองทุนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกันประกาศสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายเจตนารมณ์ราชการ เอกชน

พร้อมทั้งสมาชิกเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ “หาดหินขาว หาดรวมใจ สนุก ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์”ให้บริเวณหาดทรายขาวริมแม่น้ำน่านบ้านท่าช้าง จ.น่าน เป็นพื้นที่จึงร่วมใจกันจัดพิธีบวงสรวง และเททองหล่อ “พระพุทธชยันตี ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลิมราช อุบายโกศลอนุสรณ์” ที่วัดปริวาส กรุงเทพฯ เพื่อที่ใกล้เข้ามาถึงไปจนถึงวันที่ 22เม.ย.เป็นการปฏิบัติบูชาตามคาสอนของพระพุทธเจ้า และถวาย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านอธิบายว่า ในพื้นที่เขตเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันเทศบาลเมืองน่าน จะมีชุมชนที่มีพื้นที่ติดลำน้ำน่านและมีหาดฟื้นฟูสังคม โดยใช้หลักธรรมทุกศาสนา โดยมีพระเดชพระคุณทรายสาธารณะได้แก่ หาดหินขาวในชุมชนท่าช้างและหาดรวมใจในชุมชนพระเนตรโดยทุกปีจะมีประชาชนในพื้นที่และท่านเจ้าอาวาสพระพิพิธพัฒนาทร เป็นจังหวัดใกล้เคียงไปเล่นน้ำเพื่อผ่อนคลายและพักผ่อนหย่อนใจประธานฝ่ายสงฆ์ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานเครือข่ายองค์กร เป็นจำนวนมาก

ในขณะเดียวกันจะมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปขายในบริเวณหาด เพราะจากข้อมูลที่ภาคงดเหล้าเป็นประธานฝ่ายฆราวาสประชาชนสำรวจจะพบว่า บริเวณหาดมีการจำหน่ายเครื่องดื่ม ก่อนเริ่มพิธี พระพิพิธพัฒนาทร แอลกอฮอล์ และบางร้านได้จำหน่ายให้แก่เยาวชนอายุต่ำกว่าเจ้าอาวาสวัดปริวาส กล่าวว่า อานิสงส์20ปี ซึ่งถือว่าผิดต่อ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของการสร้างพระพุทธรูปนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์หลัก พ.ศ.2551นอกจากนี้ยังพบว่าในแต่ละปีจะเกิดปัญหาวัยรุ่นยกพวก3ทาง หนึ่งคือ ตัวผู้สร้าง จะได้กุศลเองอย่างมหาศาล เพราะตีกันจากการเมาสุราส่งเสียงโวยวายรบกวนผู้อื่น ขาดความยับยั้งได้สร้างสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อให้คนได้กราบไหว้ บูชา สองชั่งใจ ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้ ที่สำคัญเกิดปัญหาอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับคือ ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาเนื่องจากพระพุทธรูป เป็นตัวแทนของความดีงาม เมื่อเห็นพระเราจะนึกถึงความดี “เชื่อว่ามาตรการห้ามนำเหล้า เบียร์ เข้ามาดื่ม จำหน่ายในเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในพระพุทธศาสนา แสดงว่าพระพุทธศาสนาบริเวณหาดทรายขาวและหาดรวมใจ จะเป็นการตัดวงจรช่วยลดอุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัยต่างๆ ลดลง โดยเฉพาะความยังคงอยู่ และสุดท้าย คือสังคมและประเทศชาติ ก่อให้เกิดความคึกคะนองของกลุ่มวัยรุ่น นอกจากนี้ยังสามารถเป็นแบบอย่างกับสงบสุขร่มเย็น เกิดเป็นความสมานฉันท์สามัคคีของคนในสังคมส่วนรวมมากขึ้น”พระพุทธชยันตีเฉลิมราช เพื่อพ่อของแผ่นดิน”เป็นพระพุทธรูปปางห้ามพยาธิ (เป็นปางประจาวันจันทร์ พระประจาวันพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) มีสัดส่วนตั้งแต่ฐานจนถึงเปลว ความสูง 99เซนติเมตร หมายถึง รัชกาลที่ 9  และจากพระบาตรจนถึงเปลวคือ 84เซนติเมตร คือ 84พรรษา ซึ่งนามว่า พุทธชยันตี หมายถึง การตรัสรู้ และการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ สนุก ปลอดภัยเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยที่เข้าไปพักผ่อน”นายเสนีย์กล่าว

ด้านนายสงกรานต์ ภาคโชคดี ดต.ประเทือง ปานะ หัวหน้าบ้านท่าช้าง ต.ในเวียง อ.เมืองผอ.สานักงานเครือข่ายองค์กรงดจ.น่าน กล่าวว่า จากข้อมูลของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ระบุว่าเหล้าจังหวัดน่าน ติดอันดับ4ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด กล่าวว่า  การสร้างพระพุทธรูป และมีผู้ที่ดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของเป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ทาให้ประเทศ หรือ86,811ราย จากประชากรอายุมากกว่า15ปี จำนวนคนมีสติปัญญา ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า บุญที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นบุญที่สูงที่สุด 364,752ราย นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรจำนวน 221ราย และเสียชีวิต 5ราย “เราต้องการให้ประชาชนทั่วประเทศมีส่วนร่วม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเมาแล้วขับ ดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่การสร้างด้วยวัตถุ แต่เป็นการสร้างด้วยบุญ ซึ่งเกิดจากในช่วงเทศกาล ภาคประชาชน ต้องสร้างค่านิยมใหม่ ให้ความการปฏิบัติบูชา ซึ่งหลังจากนี้ จะอัญเชิญพระพุทธรูปร่วมพิธีตระหนักถึงพิษภัยจากวัฒนธรรมการดื่มสุรา โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนโครงการสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ณ ท้องสนามหลวง ที่อาจกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ในช่วงสงกรานต์ในวันที่ 31ธ.ค. ซึ่งสสส. และภาคีเครือข่าย จัดที่สนามหลวง

ด้าน นพ.พงศ์เทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นครั้งแรก โดยหลังจากนั้นจะอัญเชิญพระพุทธรูปไปทุกโรงพยาบาล จ.น่าน ในฐานะที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด ตลอดปี 2555เพื่อจัดพิธีอธิษฐานจิตปฏิบัติบูชา ลด ละ ภาคเหนือกล่าวว่า จากกรณีที่มีการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลเลิก เหล้าเบียร์ อบายมุข ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเป็นสงกรานต์ ของ จ.น่าน ในปีที่ผ่านมา สอบสวนพบว่า 1ราย พาเจ้าภาพ เมื่อจัดพิธีอธิษฐานจิตปฏิบัติบูชาใน 77จังหวัด เสร็จครอบครัวมาเล่นน้ำที่หาดริมน้ำน่าน ส่วนผู้ขับนั่งดื่มสุราจนมึนเมาสิ้นแล้ว จะนาพระพุทธรูปขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์พระบาทและเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำขณะเดินทางกลับ ทำให้เด็กที่นั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปลายปี 2555″ บริเวณท้ายกระบะหลังของรถเสียชีวิต 1ราย และมีผู้ดื่มสุราจนนายสงกรานต์ กล่าว มึนเมาแล้วลงไปเล่นน้ำเป็นเหตุให้จมน้ำ รวมถึงผู้ปกครองที่นั่ง

“พระพุทธชยันตีเฉลิมราช” ซึ่งมีคาสร้อยว่า “อุบายดื่มสุราอยู่ริมหาด และปล่อยให้บุตรหลานอายุ 6-7ขวบเล่นน้ำโกศลอนุสรณ์” เป็นอนุสรณ์เตือนใจให้ออกจากอบายมุขทั้งจนเกิดเหตุจมน้ำเกือบเสียชีวิตและต้องนอนรักษาในห้องไอซียูกว่าหลาย เพื่อเป็นเหตุปัจจัยสู่ความเจริญ ดังนั้นจึงเป็นโอกาส1เดือน เสียค่าใช้จ่ายกว่า 2แสนบาท จึงเป็นเรื่องน่าชื่นชมที่ดีที่ประชาชนจะมาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี และขอให้ชุมชนและทุกฝ่ายร่วมใจกันจัดงานดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ลดพระเจ้าอยู่หัวทรงหายประชวรโดยเร็วการเสียชีวิตจากการจมน้ำและอุบัติเหตุลงได้ “ช่วงเทศกาลนี้นี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้รู้ว่า ในวันที่ 31ธ.ค.นี้ จะมีการอัญเชิญพระพุทธชยันตี ประทับที่สนามหลวงเป็นครั้งแรก เพื่อชาวไทยได้ร่วมกันสวดมนต์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินอย่างไรและต้องขอชื่นชมที่ชุมชนและทุกฝ่ายร่วมใจกันจัดงานดังกล่าวข้ามปี จึงขอเชิญชาวไทยมาร่วมสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานกันซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำและอุบัติเหตุลงได้”เพื่อเป็นพลังแห่งความดี และทาให้ประเทศไทยรอดพ้นจากนพ.พงศ์เทพกล่าวทั้งท้ายภัยพิบัติทั้งปวง

สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพwww.thaihealth.or.th สอบถาม 0-2298-0500ต่อ 1222

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ