สสส.หนุนสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้า

“กระแสลม” พลังงานสะอาด ถูกนำมาใช้ปั่นกังหันลม เพื่อผลิตไฟฟ้าให้แก่ชุมชน อีกหนึ่งความสำเร็จของนักวิจัยไทย ในการแก้ปัญหาเรื่องพลังงานให้กับเกษตรกร

สสส.หนุนสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้า

นายศาศวัต ต้นกันยา หัวหน้าโครงการวิจัยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลม เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง หวังลดต้นทุนการผลิตในการทำการเกษตรผสมผสาน เปิดเผยว่า ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำวิจัยโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำป่าสัก เพื่อนำความรู้ที่ได้มาทดลองสร้าง “กังหันลม” เพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่บ้านวังบอน และบ้านป่าสะแข ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บนภูเขาสูง และเห็นพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นคือ กระแสลม จึงเกิดความคิดที่จะใช้ลมมาปั่นกังหันเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า แล้วนำไฟฟ้าไปสูบน้ำขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตร ไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ส่องสว่างในบ้าน

ครอบครัวของเกษตรกรที่อยู่ตามไร่สวนจะไม่มีไฟฟ้าใช้ เมื่อมีไฟฟ้าใช้แล้ว แม่บ้านก็สามารถเย็บปักถักร้อยหรือทำงานอื่นๆ ในตอนกลางคืนได้ ทางโครงการจึงได้นำแกนนำชาวบ้านไปศึกษาดูงานการผลิตกังหันลมจากมูลนิธิเลยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ อ.น้ำหนาว จ.เลย และโครงการวิจัยเรื่องพลังงานลม จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งชาวบ้านทุกคนเห็นตรงกันว่าสามารถทำได้

“ทางเครือข่ายพยายามส่งเสริมและขยายผลในเรื่องเกษตรเพื่อสุขภาพ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ปลูกพืชผักแบบผสมผสาน แต่พื้นที่ภูเขามีข้อจำกัดเรื่องการนำน้ำมาใช้เพื่อการเกษตร จึงมองเห็นว่าพื้นที่สูงนั้นมีศักยภาพในเรื่องของลม สามารถใช้ลมมาปั่นไฟ แล้วเอาไฟไปสูบน้ำขึ้นมาปลูกพืชผักในแปลงเกษตร ผลดีเรื่องสุขภาพคือเกษตรกรได้พึ่งตนเอง มีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน ได้บริโภคพืชผักที่เป็นผักปลอดสาร ทำให้มีสุขภาพดีขึ้น และสามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำไปใช้ในการทำการเกษตรได้ และให้ชุมชนข้างเคียงได้มาเรียนรู้การนำพลังงานลมมาใช้เรื่องการเกษตรเกิดการขยายผลการเกษตรเพื่อสุขภาพออกไปในชุมชนอื่นๆ” นายศาศวัต กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code