สสส.หนุนชุมชนบ้านเอื้ออาทรร่วมแก้ปัญหาขยะ

ปริมาณ “ขยะ” ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของชุมชนตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆ ที่ยังขาดระบบการจัดการที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างมลพิษทางอากาศ ทำลายทัศนียภาพในหมู่บ้านแล้ว ยังก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงขึ้นในชุมชน

สสส.หนุนชุมชนบ้านเอื้ออาทรร่วมแก้ปัญหาขยะ

นางสาวชนาพัฒน์ อุทัยทรัพย์ หัวหน้าโครงการและแกนนำชุมชนบ้านเอื้ออาทร ต.ปากบาง อ.เมือง จ.พิจิตรเปิดเผยว่า ทางแกนนำชุมชนบ้านเอื้ออาทรได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ปากทาง มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร มูลนิธินโยบายสุขภาวะ จ.พิจิตร และ สำนักงานพลังงาน จ.พิจิตร จัดทำ “โครงการการจัดการขยะและพลังงานในชุมชนเมือง” เพื่อลดจำนวนขยะ ลดมลพิษ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านก๊าซชีวภาพสร้างพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับชุมชนเมือง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยนำร่องจัดทำถังหมักก๊าซขนาด 200 ลิตร จำนวน 12 ชุด และถังหมักก๊าซขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 5 ชุด มอบให้กับครอบครัวต้นแบบเพื่อทดลองใช้ในครัวเรือนและยังได้จัดสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพของชุมชนขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อเพื่อนำพลังงานที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ไปใช้ในวิสาหกิจชุมชน เช่น การแปรรูปอาหาร ผลิตขนมปังเลี้ยงปลา และนำกากที่เหลือจากการหมักไปผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพใช้ในครัวเรือนหรือขายในนามของชุมชน ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของชุมชนตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆ ที่ยังขาดระบบการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนสร้างมลพิษทางอากาศด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code