สสส.สร้างละครพัฒนาอนาคตชาติ

สร้างเกราะป้องกันสังคมด้วยเยาวชน

 

สสส.สร้างละครพัฒนาอนาคตชาติ          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายละครสำหรับเยาวชนทั่วประเทศ สานต่อโครงการละครสำหรับพัฒนาเยาวชนปี 2 เสริมสร้างทัศนคติ ยกระดับเยาวชนไทยเข้มแข็งทางปัญญา เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยสังคมรอบด้าน พร้อมเปิดตัว 30 โครงการที่รับทุน ก่อนเดินสายจัดโรดโชว์ทั้งละครเวที ละครสัญจร และเวิร์กช็อปทั่วประเทศ

 

          ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดีประธานกรรมการกำกับทิศทาง แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ สสส. เปิดเผยว่า สสส. โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายละครสำหรับเยาวชนทั่วประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพด้านละคร สถานศึกษาที่เปิดสอนด้านละคร องค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศ จัดทำโครงการละครสำหรับพัฒนาเยาวชน ปี 2 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “เยาวชนสร้างสรรค์สู่สังคมสุขภาวะ ผ่านกระบวนการศิลปะการละคร”

 

          ทั้งนี้เพื่อสานต่อแนวคิดในการพัฒนาเยาวชนให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สู่สังคมสุขภาวะและสร้างกระบวนการเรียนรู้คุณค่าพลังเยาวชนร่วมกัน โดยใช้ละครเป็นสื่อในการส่งเสริมและผลักดันให้เยาวชนกล้าแสดงออก รู้จักคุณค่าพลังแห่งตัวตน รู้จักการทำงานเป็นทีม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อสังคม

 

          อ.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์ฯ สสส. กล่าวเสริมถึงผลงานของละครสำหรับการพัฒนาเยาวชน ในรอบปีที่ผ่านมาว่า ผลการศึกษาวิจัยและประเมินผลจากนักวิชาการและเครือข่ายศิลปินด้านการละครที่เกี่ยวข้อง สสส. พบว่า ด้วยพลังและศักยภาพของการละคร สามารถช่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเยาวชนได้ในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านของบุคลิกภาพของเยาวชน ให้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง บางโครงการ เช่น โครงการที่ร่วมกับกรมคุมประพฤติ จ.มหาสารคาม มีการใช้ละครเพื่อฟื้นฟูบำบัดกลุ่มเยาวชนผู้ติดสารระเหยให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมของประเทศไทย ที่สามารถใช้ละครเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างพลังแห่งตัวตนให้แก่เยาวชนได้

 

          อย่างเรื่อง เอดส์ เพศศึกษา สิทธิเด็ก ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประเด็นร้อนทางสังคมในชุมชน ก็สามารถนำมาบอกเล่าผ่านละครได้ เพื่อเปิดมุมมองประเด็นปัญหาเพื่อการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับเยาวชน ซึ่งแง่มุมต่างๆ เหล่านี้ก็สามารถใช้พลังของสื่อละครในการเข้าถึงเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องอย่างมีพลังได้อีกด้วย

 

          “การที่จะเดินหน้าโครงการยุทธศาสตร์ละครสำหรับเยาวชนต่อไปได้โดยดีนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนละครรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ นั่นคือ การพัฒนาจากตัวบุคคล ไปสู่กลุ่มบุคคล นำไปสู่การพัฒนาผู้ชม และการเปลี่ยนแปลงของสังคมถือเป็นก้าวสำคัญที่กำลังท้าทายความสามารถ เพื่อให้เกิดความบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ของละคร ที่จะสะท้อนผ่านเยาวชน”

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

 

 

 

update: 21-01-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ