สสส. รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ประกาศรับสมัคร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานในตำแหน่งดังนี้
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ขอบเขตงาน
 1. จัดทำและปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำปี โดยใช้เกณฑ์ความเสี่ยง (risk-based approach) ตามความเหมาะสมเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ ของ สสส. และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 2. ดำเนินการตรวจสอบและหรือจัดให้มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งโครงการหรืองานพิเศษอื่นตามความจำเป็นและที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานในการการจัดทำระบบควบคุมภายในทีดี
 3. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน ของ สสส. ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
 4. เป็นทีมฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน ในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ
คุณสมบัติ
 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบบริหารงานภายในองค์กร หรือ ตรวจสอบโครงการแผนงาน หรือการวางระบบควบคุมภายใน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการพูด และการเขียน
 5. มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน และความคิดสร้างสรรค์
 6. สามารถรวบรวมข้อมูล / เอกสารหลักฐานการตรวจสอบ, วิเคราะห์และสรุปประเด็นที่ได้จากการตรวจสอบ จัดทำรายงานและนำเสนอได้ดี
 7. มีความสามารถใช้โปรแกรม microsoft office หรือ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจสอบเป็นอย่างดี
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**
**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**
ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สสส. ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า พญาไท กทม. 10400 หรือ download แบบฟอร์มใบสมัครงานของ สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้วมาที่ [email protected] ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-0500 ต่อ 1414 คุณสุทธิวัฒน์ โตสมบุญ
หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2555
สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code