สสส. รับสมัครงานตำแหน่งนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมขยายเวลาจนถึงวันที่ 12 ตุลาคม นี้

ประกาศรับสมัคร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่ใช่ส่วนราชการ เป็นองค์กรรุ่นใหม่ ไฟแรง เรากำลังมองหาคนแอคทีฟ มุ่งมั่น มีจิตสาธารณะ ห่วงใยสุขภาพของตัวเองและคนอื่น มาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยร่วมกัน กำลังรับสมัครงานตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. ผู้เชี่ยวชาญ และหรือ นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 1. ไม่จำกัดสัญชาติและอายุ เปิดกว้างเรื่องประสบการณ์การทำงาน
 2. จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดคณะการศึกษา แต่ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในสายงานสื่อสารและสายงานการตลาด และจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ตรงในงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
 3. ชอบและสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นคนมองโลกแง่บวก ชอบการช่วยเหลือผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
 4. มีความครีเอทีฟและชอบการคิดเชิงสร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง ที่สำคัญต้องเป็นการคิดสร้างสรรค์เชิงบวก
 5. สนุกในการค้นหาข้อมูลใหม่ๆ ชอบคิด ชอบวิเคราะห์ และชอบทดลองหาวิธีการใหม่ๆในการทำงานให้สำเร็จ ไม่กลัวงานหนัก ไม่ท้อกับปัญหาง่าย
 6. มีพื้นฐานความเข้าใจในงานวิจัยและการประยุกต์นำเอางานวิจัยมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์
 7. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ดี สามารถอ่าน ศึกษาข้อมูลของต่างประเทศ และสื่อสารได้
2. นักวิชาการสนับสนุนงานนวัตกรรม 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 1. ไม่จำกัดสัญชาติและอายุ เปิดกว้างเรื่องประสบการณ์การทำงานวิจัย/วิชาการ
 2. จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท สายงานวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในสายงานวิชาการ/วิจัยและจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ตรงในการวางแผนบริหารงานเชิงกลยุทธ์
 3. ชอบและสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มองโลกแง่บวก ชอบการช่วยเหลือผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
 4. มีความคิดเชิงสร้างสรรค์
 5. สนุกในการค้นหาข้อมูลใหม่ๆ ชอบคิด ชอบวิเคราะห์ และชอบทดลองหาวิธีการใหม่ในการทำงานให้สำเร็จ
 6. มีพื้นฐานความเข้าใจในงานวิจัยและการประยุกต์นำเอางานวิจัยมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์เป็น
 7. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ดี สามารถอ่าน ศึกษาข้อมูลของต่างประเทศ และสื่อสารได้ ดี และยินดีหากมีความรู้ความชำนาญด้านภาษาอื่นๆ
3. นักวิชาการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 1. ไม่จำกัดสัญชาติอายุ เปิดกว้างเรื่องประสบการณ์การทำงานวิจัย/วิชาการ
 2. จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท สายงานวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในสายงานวิชาการ/วิจัยและจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ตรงในงาน ด้านการวางแผน การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนในทุกระดับ ครบวงจร
 3. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพและประเด็นสุขภาวะสามารถเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้จัดระบบกรอบแนวคิดและลำดับความสำคัญของการพัฒนา รวมถึงการจัดทำข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย
 4. มีความเข้าใจในภาพของสังคมหน่วยย่อยและความเชื่อมโยงต่อสังคมและกลุ่มประชากรเป็นภาพใหญ่ในระดับประเทศ
 5. ชอบและสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มองโลกแง่บวก ชอบการช่วยเหลือผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
 6. มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 7. สนุกในการค้นหาข้อมูลใหม่ๆ ชอบคิด ชอบวิเคราะห์ และชอบทดลองหาวิธีการใหม่ในการทำงานให้สำเร็จ
 8. มีพื้นฐานความเข้าใจในงานเชิงยุทธศาสตร์ การประสานระหว่างสหสาขา
 9. มีทักษะและความสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ดีถึงดีมาก สามารถอ่าน ศึกษาข้อมูลของต่างประเทศ และ เขียนรายงานในประเด็นที่มีความซับซ้อนให้ง่ายต่อการสื่อสารทำความเข้าใจได้ดี
4. ตำแหน่ง นักวิชาการด้านการประเมินผล 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 1. ไม่จำกัดสัญชาติ เปิดกว้างเรื่องประสบการณ์การทำงานวิจัย/วิชาการ
 2. จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท สายงานวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในสายงานวิชาการ/วิจัยและจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ตรงในงาน ด้านการติดตามประเมินผลทางสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้
 3. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพและประเด็นสุขภาวะ สามารถเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้จัดระบบกรอบแนวคิดและลำดับความสำคัญของการพัฒนา
 4. มีความเข้าใจในภาพของสังคมหน่วยย่อยและความเชื่อมโยงต่อสังคมและกลุ่มประชากรเป็นภาพใหญ่ในระดับประเทศ
 5. ชอบและสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มองโลกแง่บวก ชอบการช่วยเหลือผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
 6. มีความคิดเชิงสร้างสรรค์
 7. สนุกในการค้นหาข้อมูลใหม่ๆ ชอบคิด ชอบวิเคราะห์ และชอบทดลองหาวิธีการใหม่ในการทำงานให้สำเร็จ
 8. มีพื้นฐานความเข้าใจในงานวิจัยและการประยุกต์นำเอางานวิจัยมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์
 9. มีทักษะและความสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ดี สามารถอ่าน ศึกษาข้อมูลของต่างประเทศ และ เขียนรายงานในประเด็นที่มีความซับซ้อนให้ง่ายต่อการสื่อสารทำความเข้าใจได้ดี
เนื่องจาก สสส. เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนไทยในทุกมิติ เราจึงเชื่อว่า การสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ไปสู่สังคม จะสำเร็จได้ ต้องเริ่มต้นจากคนในองค์กรก่อนเป็นสำคัญ การคัดเลือกบุคลากรใหม่มาร่วมงานกับเรา สสส. จึงให้ความสำคัญที่จะเลือกคนที่เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตัวเอง ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ หากเคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตน เองที่ สสส. ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า พญาไท กทม. 10400 หรือ download แบบฟอร์มใบสมัครงานของ สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้วมาที่ [email protected] ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทธิวัฒน์ โตสมบุญ 0-2298-0500 ต่อ 1414
หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555
สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส เท่านั้น
Shares:
QR Code :
QR Code