สสส. ผุดโครงการ!! เสริมสร้างสุขภาพ

จับมือ 24 ม.ราชภัฎ ร่วมปฏิญาณประชากรสุขภาพ… เทิดไท้องค์ราชัน  

 สสส. ผุดโครงการ!! เสริมสร้างสุขภาพ

 

             สสส.จับมือ 24 ม.ราชภัฏ ผุดโครงการ “สุขภาพดีทั่วไทย ราชภัฎร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ถวายแด่ พ่อหลวงด้าน กมธ. เตรียมยื่นเรื่องถึง ศธ. หวังขยายผลให้เป็นมหาวิทยาลัยสร้างสุขภาพทั่วไทย   

 

            เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 24 ม.ราชภัฏทั่วประเทศ จัดงานแถลงข่าวโครงการ สุขภาพดีทั่วไทย ราชภัฎร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2551 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานชื่อ ราชภัฏ โดยจะมีการปฏิญาณตนเป็นประชากรสุขภาพ ด้วยการทำดี เพื่อเทิดพระเกียรติ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมเรดิสัน

 

            โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 24 แห่งประกอบด้วย ธนบุรี สวนสุนันทา ราชนครินทร์ เทพสตรี รำไพพรรณี เพชรบุรี หมู่บ้านจอมบึง กาญจนบุรี เชียงราย อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ ลำปาง เพชรบูรณ์ พิบูลสงคราม กำแพงเพชร สกลนคร มหาสารคาม อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา นครศระรรมราช และภูเก็ต

 

            นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร (สสส.) กล่าวว่า  ขณะนี้สถานการณ์สุขภาพของเยาวชน แบ่งเป็น 4 มิติที่สำคัญ คือ 1.มิติทางครอบครัวและศาสนา พบว่า 47% ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ และ 34% ประกอบพิธีเป็นครั้งคราว 2.มิติทางด้านสื่อและการเรียนรู้ พบว่า สื่อออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันอย่างมาก โดย 56% เข้าอินเตอร์เน็ตทุกวันเฉลี่ย 105 นาที และ 34% เล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือเกมออนไลน์เป็นประจำ ขณะที่ใช้เวลาคุยโทรศัพท์เฉลี่ย 74 นาที ดูโทรทัศน์ 154 นาที 3.มิติการใช้ชีวิต พบว่า 49% ดื่มเหล้า 23% สูบบุหรี่ 31% เที่ยวกลางคืน 30% ยอมรับเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว และ 20% อยากทำศัลยกรรม

 

             นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังพบว่า วัยรุ่นต่ำกว่า 19 ปี ทำคลอดปีละ 70,000 คน เยาวชนต่ำกว่า 25 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ ปีละ 7,000 และก่อคดีอาชญากรรม 32,000 คดีต่อปี นอกจากนี้ยังพบเยาวชนอายุระหว่าง 19-25 ปี พยายามฆ่าตัวตายปีละ 4,000 คนนางเพ็ญพรรณ กล่าว

 

            นางเพ็ญพรรณ กล่าวอีกว่า การดูแลสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนถือเป็นเรื่องสำคัญ  สสส.จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แก่กลุ่มเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งคณะผู้บริหารและเยาวชนที่กำลังศึกษาให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

 สสส. ผุดโครงการ!! เสริมสร้างสุขภาพ

            ด้านผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานโครงการ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในวันดังกล่าว จะมีการปฏิญาณตนเป็นประชากรสุขภาพ โดยคณะครู อาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษาและบุคลากร จำนวน 200,000 คน ว่าด้วยการทำความดี ละเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุข ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีจนกลายเป็นวิถีชีวิต และยังมีกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล การตรวจสุขภาพ กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน ด้วยการปลูกต้นไม้และการรณรงค์ลดใช้พลังงาน

 

            นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา (กมธ.) กล่าวว่า เพื่อให้เกิดการขยายผลที่ยั่งยืนของการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ ผู้บริหารของสถานศึกษาต่างๆ จึงควรให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพ และควรขยายผลจาก 24 แห่ง ไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการศึกษาฯ จะทำหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาให้ทุกสถาบันเป็นแหล่งสร้างเสริมสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริงต่อไป

 

            ทางด้านนางสาวเสาวนีย์ แสงสว่าง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  เอกครุศาสตร์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้มีการติดป้ายประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อชักชวนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งตนคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี อีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษา บุคลากรเจ้าหน้าที่  อาจารย์   รวมไปถึงคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยด้วย

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : นางสาว มณีรัตณ แช่มมณี team content www.thaihealth.or.th

ภาพโดย : นางสาว วีรญาน์ จันทร์นวล team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

update 2-12-51

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code