สสส. ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการมีความประสงค์จะคัดเลือก คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง
ขอบเขตงาน
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
2. ดูแลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเพื่อรองรับการทำงานในทุกระดับ
3. ดูแลการบำรุงรักษาสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และจัดการระบบฐานข้อมูลให้มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือ
4. เสนอรายงานสารสนเทศในการแสดงผลงานขององค์กร เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
5. กำกับดูแลและพัฒนาบุคลากรของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทำงานได้ตามแผน
คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง
• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงาน บำรุงรักษา และจัดการระบบฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า 7 ปี
• มีทักษะในการเชิงการจัดการงานและจัดการคนให้สำเร็จ
นักวิชาการสนับสนุนงานผู้บริหาร 1 ตำแหน่ง
ขอบเขตงาน
1. สนับสนุนผู้บริหาร สสส.ในด้านการรวบรวมข้อมูลวิชาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
2. ติดตามและประสานงานแผนงานโครงการของ สสส.ในประเด็นสำคัญที่ผู้บริหารมอบหมาย
3. รวบรวมผลงานและจัดทำจัดทำรายงานนำเสนอตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง
• อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
• จบการศึกษาปริญญาโท
• มีประสบการณ์การทำงานในเชิงประสานงาน บริหารจัดการองค์กร หรือ แผนงาน/โครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กร
• มีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น และจัดทำข้อมูล และเอกสารนำเสนอได้ดี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ในระดับดีมาก
• หากมีประสบการณ์ในการทำงานเชิงวิชาการ หรือ เลขานุการผู้บริหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
นักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ 2 ตำแหน่ง
ขอบเขตงาน
1. บริหารการจัดประชุมเพื่อพัฒนาให้เกิดแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
2. ประสานองค์กร/บุคคล เพื่อการบริหารจัดการแผนงาน
3. ประสานการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการให้มีประสิทธิภาพ
4. ติดตาม กำกับงานแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง
• อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
• จบการศึกษาปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังนี้ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาชีพสุขภาพ สังคมศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารหรือประสานงานแผนงาน/โครงการ
• มีความสามารถในการประสานการประชุม และทักษะในการจับประเด็นและการจัดทำรายงาน
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานด้านวิชาการได้
• มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม
เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
ขอบเขตงาน
1. จัดทำบัญชีตามมาตรฐานสากล และให้การสนับสนุนการจัดทำบัญชีโครงการ และการตรวจสอบ
2. จัดทำงบดุล งบรายได้ รายจ่าย งบกระแสเงินสด และจัดทำรายงานแสดงสถานะการใช้จ่ายเงิน
3. จัดการด้านการจัดระบบเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ด้านบัญชีและการเงิน เพื่อการตรวจสอบ
4. ประสานงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก (สตง.)รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ
คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง
• อายุไม่เกิน 30 ปี และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 โดยมีพื้นฐานการศึกษาด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ การบัญชี การเงิน
• มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชีมาตรฐานสากลและมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ database, word processor, spreadsheet, presentation, networking
**ผู้สมัครทุกตำแหน่งเชื่อมั่นในการสร้างเสริมสุขภาพ ไม่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่**
ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สสส. ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า พญาไท กทม. 10400 หรือ download แบบฟอร์มใบสมัครงานของ สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้วมาที่ [email protected] ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-0500 ต่อ 1413 คุณสัณหกิจ รัตนกุล
**สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่สมัครงานด้วยวิธีการที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะได้รับการพิจารณา**
หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 มีนาคม 2554

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ