สสส.ติวเข้ม "นักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์"

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส.ติวเข้ม "นักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์" thaihealth


สสส. เตรียมพร้อมรับมือปิดเทอมใหญ่ ชวนเด็กประถมฯ-มหาวิทยาลัย ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ ติวเข้ม “นักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์” จัดกิจกรรมรับปิดเทอม ขยายเพิ่ม 15 จว.นำร่อง ผลสำรวจพบ 85% โดนใจกิจกรรมดี ช่วยเปิดประสบการณ์ ขณะที่ 43% เข้าไม่ถึงกิจกรรมสร้างสรรค์


นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า สสส.จัดให้มีเวทีประชุมทำความเข้าใจเครือข่ายนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์และขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อให้นักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์เข้าใจถึงเป้าหมาย แนวทาง บทบาทหน้าที่ และการขยายเครือข่ายภาคีระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนสามารถคัดเลือกกิจกรรมสร้างสรรค์ต้นแบบ รวมถึงเกิดช่องทางการสื่อสาร (group line) ภาคีระดับภูมิภาค ซึ่งการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมและวันหยุดให้เกิดประโยชน์ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีด้านเด็กและเยาวชนทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและเครือข่ายการเรียนรู้ในท้องถิ่น ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์ ในแต่ละจังหวัด ซึ่งทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างผู้จัดกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชื่อมโยงบุคคลหรือหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ทำกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ให้มาทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กและเยาวชนไทยให้ครบทุกมิติทั้ง 4 ด้านการเรียนรู้ คือ ตามความฝัน ค้นหาตัวตน แบ่งปันสังคม และ สนุกฝึกฝนเปิดโลกเรียนรู้


นางสาวณัฐยา กล่าวต่อว่า การเตรียมการจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ในปีนี้ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ในช่วงปิดเทอมและวันหยุดให้เกิดประโยชน์ โดยขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สถานที่ที่มีกิจกรรมดีๆ และแหล่งเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน ถึงกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงปิดเทอม เพื่อสร้างโอกาสในการจุดประกายความฝัน และการเรียนรู้ แก่เด็ก และเยาวชน และการเชื่อมร้อยภาคี เครือข่าย ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะอย่างหลากหลายทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยระดมเครือข่ายการเรียนรู้ในท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วงปิดเทอมและวันหยุดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนในพื้นที่นำร่อง 15 จังหวัด ดังนี้ 1. ลำพูน 2. พะเยา 3. ลำปาง 4. น่าน 5. เลย 6. ขอนแก่น7. กาฬสินธ์ 8. มหาสารคาม 9. อุบลราชธานี 10. สุรินทร์ 11. สระบุรี 12. สงขลา 13. พัทลุง 14. ตรัง 15. สตูล


สสส.ตั้งใจเป็นตัวกลางประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ปกติจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์อยู่แล้วแต่ต่างคนต่างจัดให้มาร่วมอยู่ในเว็บไซต์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์” ซึ่งมีการรวบรวมกิจกรรมอย่างเป็นหมวดหมู่ตามความสนใจเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กเยาวชน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก เหมาะสมกับวัย ซึ่งจากการเปิดเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมวันว่างของเยาวชนเมื่อ ปี 2561 พบว่า  85% ของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมระบุว่า ได้รับประโยชน์ในระดับมากถึงมากที่สุด เพราะได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ , เปิดประสบการณ์ใหม่ , ฝึกคิด เรียนรู้สิ่งต่างๆ , นำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง  และสามารถตอบโจทย์พ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากให้ลูกได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดึงเด็กออกห่างจากปัญหาต่างๆ เช่น ติดเกม ติดสังคมโซเชียล โดยหากิจกรรมที่เหมาะกับวัยให้เด็กได้ลงมือทำ ขณะเดียวกันผลการสำรวจยังพบว่า มีเด็กกว่า 43% เข้าไม่ถึงกิจกรรมใดเลยเพราะบ้านอยู่ไกล สสส.จึงเตรียมอุดช่องว่างโดยกระจายกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์ ในส่วนภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น ” นางสาวณัฐยา กล่าว


ทั้งนี้ จะมีการเปิดตัวกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com หรือ Facebook: Happy Schoolbreak

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ