สานพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนุนความปลอดภัยทางถนน สร้างจิตสำนึก-ความรับผิดชอบขับขี่ปลอดภัยให้เด็ก ขับเคลื่อนวัฒนธรรมถนนปลอดภัยอย่างแท้จริง

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                      สสส. สานพลังชุมชน-ท้องถิ่น พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก หนุนเสริมองค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนน สร้างจิตสำนึก-ความรับผิดชอบขับขี่ปลอดภัยให้เด็ก ขยายสู่ผู้ปกครอง-ครอบครัว-ชุมชน สร้างวัฒนธรรมทางถนนปลอดภัยอย่างแท้จริง

 

                      เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2566 ที่ รร.ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวที สานพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ตำบลถนนปลอดภัย ปี 2564-2565 ต่อความร่วมมือของครู ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของไทย เป็นอันดับ 9 ของโลก อันดับ 1 ของเอเชีย และมีผู้เสียชีวิตจากการขี่รถจักรยานยนต์ อันดับ 1 ของโลก การขับเคลื่อนจากภาครัฐตั้งแต่ปี 2563 ให้ดำเนินการ “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” สอดคล้องกับการทำงานของโครงการที่ผ่านมา อาทิ ผลักดันให้สวมหมวกนิรภัย 100% การจัดการจุดเสี่ยง สร้างความปลอดภัยทางถนนในศูนย์เด็กเล็ก

 

                      “การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยทางถนน เป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนเพื่อปลูกฝังความรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกในการใช้รถ ใช้ถนนให้เด็ก และเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ เกิดจากพลังของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ที่ลุกขึ้นมาสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น เวทีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่คนทำงาน ได้มานำเสนอผลการทำงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ท้ายที่สุดทุกคนจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจที่ดี กลับไปสร้างสรรค์ชุมชน ให้เป็นสังคมปลอดอุบัติเหตุ  เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างแท้จริง” นพ.วีระพันธ์ กล่าว

 

                      น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า มีศูนย์เด็กเล็ก 88 แห่ง ที่ได้พัฒนาการเรียนการสอนด้านความปลอดภัยทางถนนครบทุกด้าน เป็นบทพิสูจน์ความจริงจัง ความต่อเนื่องในการทำงาน เป็นต้นแบบการสร้างความปลอดภัยทางถนนที่เริ่มจากโรงเรียน จุดเริ่มต้นที่สำคัญคือ พลังวิชาการที่ค้นหาเทคนิคสำคัญ และจุดประกายเด็กเล็กที่เป็นศูนย์รวมความรักของทุกคนในครอบครัว ชักชวนครอบครัวและชุมชน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้ามาเป็นผู้ใหญ่เสริมทางสังคม ดูแลจุดเสี่ยง กวดขันสวมหมวกนิรภัย 100% จากจุดเล็กๆ ทำให้หนึ่งชุมชนมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นได้ สสส. มีเป้าหมายสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กตั้งหลักพัฒนาตนเองโดยใช้เครื่องมือ องค์ความรู้ที่มีอยู่นำไปต่อยอด และหน่วยงานสำคัญของภาครัฐ ไม่ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเข้ามาเสริมความปลอดภัยในทุกระดับ โดยมีครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

 

                      น.ส.พรทิพภา สุริยะ หัวหน้าโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ตำบลถนนปลอดภัย ปี 2564-2565 กล่าวว่า มุ่งหวังให้เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนโดยมีชุมชนเป็นฐาน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน นำไปสู่กลไกปกป้องคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) ที่มีมาตรการของชุมชนท้องถิ่น สร้างความปลอดภัยทางถนน ลดปัญหาอุบัติเหตุจราจร ทั้ง 4 ภูมิภาค 13 จังหวัดทั่วประเทศ ได้เกิดตำบลขับขี่ปลอดภัย 21 ตำบล สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนครอบครัว รวมทั้งหมด 105 แห่ง เกิดครูที่เป็นทีมวิจัย 246 ท่าน เด็กเล็ก-นักเรียน ที่เข้าร่วมผ่านกระบวนการ 2,500 คน ผู้ปกครอง 1,518 คน อปท.ทีมวิจัย 182 คน  รวมทั้งหมด 4,446 คน เชื่อมกันเป็นเครือข่ายที่แข็งแรง เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจร ให้ทุกชีวิตปลอดภัยทุกครั้งที่เดินทางบนท้องถนน

                      น.ส.พรทิพภา กล่าวต่อว่า โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2560 นับเป็นเฟสที่ 3 ต่อยอดจากโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน มีเป้าหมาย คือติดตั้ง Mindset ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก ผู้ปกครอง ครู มีวินัย มีความรู้ ทักษะในการเดินทางอย่างปลอดภัย เกิดองค์ความรู้เพื่อนำไปเผยแพร่ขยายได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ พัฒนาครูแม่ข่ายให้มีศักยภาพ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างความปลอดภัยทางถนน เชื่อมกลไกการทำงาน ศปถ.ท้องถิ่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐานและประเมินประสิทธิผลของการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ตำบลถนนปลอดภัย

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ