สสส.ดึง “พ่อ-แม่” เข้าโรงเรียนฟื้นฟูสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง

จัดเวทีเรียนรู้ เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง

 

สสส.ดึง “พ่อ-แม่” เข้าโรงเรียนฟื้นฟูสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง

          นางสาวเอมอร โพธิวิจิตร ที่ปรึกษาโครงการ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่าสถาบันครอบครัวไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ เนื่องจาออัตราการหย่าร้างได้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความสุขและความอบอุ่นในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนถูกทอดทิ้งขาดการเอาใจใส่ ทำให้เด็กมีจิตใจไม่เป็นสุข การเรียนตกต่ำ สสส.จึงกำหนดแนวทางการฟื้นฟูสถาบันครอบครัวขึ้น ซึ่งโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งก็เป็นหนึ่งในแผนการดังกล่าว

 

          โดยสสส.ได้ร่วมกับสถานบันรักลูกจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งขึ้นใน จ.สงขลา ด้วยการจัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมระหว่างเด็กและผู้ปกครองโดยใช้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้น ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในครอบครัวซึ่งภายหลังจากดำเนินงานได้ระยะหนึ่งพบว่าเด็ก พ่อ แม่และครู ต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น พ่อแม่ลูกต่างรู้บทบาทของตัวเองในการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เกิดความอบอุ่นในครอบครัว ส่งผลให้เด็กมีพื้นฐานจิตใจและพฤติกรรมการแสดงออกที่ดี ซึ่งผลที่เกิดจากการดำเนินงานจะเป็นตัวอย่างให้ชุมชนและสถานศึกษาอื่นๆ นำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่เยาวชนในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update:27-10-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code