สสส. ชูต้นแบบ “โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน”

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


สสส. ชูต้นแบบ “โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน” thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส. ชูต้นแบบ “โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน” โรงเรียนผู้สูงอายุเกรด A จัดหลักสูตรการเรียนการสอนครบเครื่อง เสริมทักษะชีวิต – ดูแลสุขภาพ-สานสัมพันธ์ครอบครัวชุมชน ชี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ดีต่อใจ ร่างกายแข็งแรง สร้างสูงวัยมีคุณภาพ “Active Aging” พร้อมเล็งต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ร.ร.ผู้สูงอายุเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่กว่า150 แห่ง


เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่วัดหนองไม้แก่น ต.หนองลาน อ. ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาการผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย ดร.ประกาศิต กล่าวว่า จากสถานการณ์สังคมสูงวัยในประเทศไทยที่มีแนวโน้มจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครอบคลุมทั้งมิติด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ลดภาระการดูแลของครอบครัว และเป็นพลังของสังคม โดย สสส. ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ถอดบทเรียนการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุที่ดี โดยเฉพาะในประเด็นการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ตามแนวคิดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็น ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพหรือมีภาวะพฤฒิพลัง (Active Aging) พร้อมกับนำแนวทาง หลักสูตร รูปแบบ นำมาต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้สู่โรงเรียนผู้สูงอายุ  ที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จำนวนกว่า 150 แห่ง ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของ สสส.


สสส. ชูต้นแบบ “โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน” thaihealth


ดร.ประกาศิต กล่าวอีกว่า โรงเรียนผู้สูงอายุถือเป็นนวัตกรรมสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน ถือเป็นต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีการจัดการที่ดี มีหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารทั้งความรู้เชิงวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสสส. ยินดีสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยใช้กรอบข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานและหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเหมาะสม นอกจากนี้ สสส. ยังสนับสนุนให้เกิดการขยายผลการดำเนินงานจัดตั้งและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนเมือง โดยเฉพาะใน กทม. ซึ่งยังไม่มีการดำเนินการมากนัก โดยในระยะแรกจะร่วมสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชนบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในเขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง ซึ่งได้ร่วมกันดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และจะขยายผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมต่อไป


ด้าน นายนราธิป  สุภาราญ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน และรองผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุฯ กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน มีหลักการบริหารมุ่งเน้นการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเป็นการทำงานร่วมกันในรูปแบบ “บวร” และใช้ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง โดยได้นำแนวทางการจัดการหลักสูตรของ ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร นักวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมส.ผส.  มาปรับให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีรายวิชาที่เปิดสอน แบ่งเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ 1.ภาควิชาการศึกษา ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง 2. ภาควิชาตามอัธยาศัยเน้นโภชนาการ ภูมิปัญญา (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย) 3.ภาคกิจกรรมสังคม เน้นกิจกรรมนันทนาการ โดยยึดแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้ 3 ส่วน คือ 1.ความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องรู้ คือความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต 2.ความรู้ที่ผู้สูงอายุควรรู้ เช่น การดูแลรักษาสุขภาพ 3.ความรู้ที่ผู้สูงอายุอยากรู้ มาจากความต้องการของผู้สูงอายุเอง


สสส. ชูต้นแบบ “โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน” thaihealth


นอกจากนี้ยังมีการนำหลักสูตรการดูแลสุขภาพ “โรคความดันโลหิตสูง” มาทดลองใช้เป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของนักเรียนผู้สูงอายุได้ และเกิดการทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ซึ่งทั้ง 3 ส่วนจะเป็นการกำหนดทิศทางของหลักสูตรคือการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม และเรียนรู้เพื่อชีวิต เพื่อเสริมทักษะให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ มีสุขภาวะทางกายและจิตใจที่ดี เกิดการพัฒนาความสามารถทางสังคม ควบคุมตนเองได้ ทำสิ่งที่ปรารถนาตามศักยภาพของตน ทำประโยชน์ให้สังคมและสามารถสร้างอาชีพเสริมได้ ซึ่งผลสำเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครบทั้ง 5 มิติ คือ กินอิ่ม นอนอุ่น สุขใจ มีรายได้ ปลอดภัยจากโรคและอุบัติภัยในครัวเรือน คือ 1.มีสุขภาพกายและจิตดีขึ้น 2. รู้สึกถึงการมีคุณค่าในชีวิต 3. การมีทักษะและความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น 4.มีอาชีพเสริม นำไปสู่การสร้างรายได้ ซึ่งสร้างความมั่นคงในชีวิต และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในช่วงวัยของผู้สูงอายุ รวมถึงการที่ผู้สูงอายุมาโรงเรียนทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กัน มีเพื่อน มีสังคม เป็นผู้มีระเบียบวินัย และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทั้งในวัยเดียวกัน และต่างวัยได้เป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code