สสส.จับมือ 25 สถาบันปั้นแม่พิมพ์-พ่อพิมพ์

หวังพํฒนาความเป็นมนุษย์

 

สสส.จับมือ 25 สถาบันปั้นแม่พิมพ์-พ่อพิมพ์ 

 

          สสส. ผนึก 25 สถาบัน ลง mou ปั้น แม่พิมพ์-พ่อพิมพ์-นักการศึกษา กว่า 4 หมื่น สู่บัณฑิตสมดุลระหว่างวิชาชีพ ชีวิตและจิตใจ พร้อมพัฒนาหลักสูตรใหม่ เน้นกาย-ใจ-ปัญญา

          เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่โรงแรมใบหยก 2 คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 25 สถาบัน และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) แถลง ลงนามความร่วมมือเพิ่มขีดความสามารถคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สู่การเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

          ศ.กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ คณะกรรมการกองทุน สสส. กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มีหน้าที่ผลิต ครูและนักการศึกษา เพื่อออกไปรับใช้สังคม ซึ่งแม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ และนักการศึกษา คือกลุ่มคนที่มีบทบาทสูงในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ให้มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงต้องมีความสมดุลระหว่างศาสตร์ของวิชาชีพ กับชีวิตจิตใจ ดังนั้น สสส. จึงร่วมกับ เครือข่ายคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 25 มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดชุดโครงการ เพิ่มขีดความสามารถคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สู่การเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

          ด้าน รศ.นันทนา ลามาตย์ ผจก.โครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ฯ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของ 25 สถาบัน อาทิ จุฬา ฯม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร มรภ.สวนดุสิต โดยมีเป้าหมายหลักให้ผู้บริหารและคณาจารย์ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ ความสมดุลระหว่างศาสตร์ของวิชาชีพกับชีวิตจิตใจ บัณฑิตสร้างความสันติ สงบสุข ร่มเย็น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ พัฒนาการเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานที่ และเกิดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามแนวคิด การพัฒนาบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (humanized educare) อย่างน้อย 1 วิชา ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

          นางเพ็ญพรรณ จิตตเสนีย์ ผอ.สำนักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า ในแต่ละปีเฉพาะใน 25 สถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการ จะมีนิสิต นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก จบการศึกษา ปีละประมาณ 4 หมื่นคน ขณะที่มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ประมาณ 1 หมื่นคน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับทั้งนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ให้สามารถสร้างทักษะชีวิต ปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ เกิดกระบวนการเรียนรู้ให้สมดุลทั้งกาย ใจ และปัญญา ภายใต้งบประมาณกว่า 17 ล้านบาท โดยสิ้นสุดโครงการในเดือน พ.ค. 2553

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

update:04-02-52

Shares:
QR Code :
QR Code