สสส. ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากร ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

ประกาศรับสมัคร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะสรรหา บุคลากรคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงาน ในตำแหน่งนักวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดยมีขอบเขตงานและคุณสมบัติดังนี้
1. บริหารและจัดการงานด้านพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักของ สสส.
2. บริหารจัดการงานด้านบริหารบุคคล ในกระบวนการสรรหาคัดเลือก ประเมินผลงาน สวัสดิการ
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์
4. ดูแลงานเอกสาร และธุรการของฝ่ายบริหารงานบุคคล
คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง
• มีสัญชาติไทย
• จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดสาขาหนึ่งดังนี้ สาขาบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ไม่จำกัดประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาองค์กร (organization development) หรือเคยมีประสบการณ์ร่วมในกิจกรรมการพัฒนาองค์กร
• หากมีประสบการณ์ในด้านการจัดการความรู้ในองค์กร และการบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กรของรัฐ หรือองค์กรที่มีภารกิจเพื่อสังคม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• บริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี รับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการทำงานบริหารจัดการ และประสานงาน พร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ ทำงานเป็นทีม
• สามารถใช้ ใช้โปรแกรม microsoft word, excel, powerpoint
• ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี และผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
ผู้สนใจกรุณา download แบบฟอร์มใบสมัครจาก www.thaihealth.or.th พร้อมส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ [email protected]
หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
**เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมัครงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา**
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code