สสค.เผย 2 โครงการนวัตกรรมเรียนรู้ชั้นปฐม จากกระบี่-พิจิตร

ภายหลังจากที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา มีหลายโรงเรียนได้ส่งโครงการเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด สสค.ได้เปิดเผย 2 โครงการ ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ถึงแนวคิดของโครงการ ดังนี้

สสค.เผย 2 โครงการนวัตกรรมเรียนรู้ชั้นปฐม จากกระบี่-พิจิตร

นายสมหมาย คุ้มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบแฟบ จ.พิจิตร ประธานเครือข่าย “โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนนัดนี้เพื่อน้อง” ร่วมกับ 34 โรงเรียน กล่าวว่า โครงการนี้เป็นนวัตกรรมที่สร้างการเรียนรู้ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คนในชุมชน ที่มีรูปแบบเป็นเครือข่ายเรียนรู้สนุก เติมความสุข ประยุกต์วิชาการผ่านตลาดนัดนี้เพื่อน้อง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น

สสค.เผย 2 โครงการนวัตกรรมเรียนรู้ชั้นปฐม จากกระบี่-พิจิตร

“ด้วยกิจกรรมการแสดงออกถึงความสามารถของนักเรียน ทางกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทักษะฝีมือ กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะ กิจกรรม (บริษัทจัดหาความรู้ mini company) ในรูปแบบการร่วมมือเป็นเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างยั่งยืน การจัดการศึกษามิได้จำกัดอยู่แต่ในรั้วแคบๆ ของโรงเรียน ตลาดนัดนี้เพื่อน้องจึงเป็นสถานที่เรียนรู้ประสบการณ์จริงของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และโครงการนี้ก็เป็นกิจกรรมต่อยอดที่สร้างกระบวนการเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” นายสมหมายกล่าวทิ้งท้าย

ด้านครูสุขใส เนตรจรัสแสง ผู้เสนอ “โครงการฝึกทักษะการประกอบอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น” โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ จ.กระบี่ กล่าวว่า ท้องถิ่นของเรา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือสุสานหอย 45 ล้านปี และมีภูมิปัญญาสำคัญคือ การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย และผลิตภัณฑ์จากลูกปัด ดังนั้น จึงคิดว่านักเรียนสามารถประกอบอาชีพในยามว่างได้ โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ยังไม่มีร้านใดในสุสานหอยจำหน่าย อาทิ กระเป๋าดินสอ ลูกปัดที่ร้อยเป็นปลอกดินสอ เป็นต้น

สสค.เผย 2 โครงการนวัตกรรมเรียนรู้ชั้นปฐม จากกระบี่-พิจิตร

“โครงการฝึกทักษะการประกอบอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการประกอบอาชีพ อันเป็นทักษะพื้นฐานอย่างหนึ่งที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะที่ดีงาม ให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความซาบซึ้ง ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง เละชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ความคิดจากผลการจัดกิจกรรมในโครงการไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง” ครูสุขใสกล่าว

อย่างไรก็ดี สำหรับโครงการที่เสนอเข้ามาขอรับการพิจารณาจาก สสค. สามารถเข้ามาลงทะเบียนเป็นสมาชิก สสค. เพื่อรับข่าวสารของการพิจารณาโครงการได้ในระบบสมาชิก โดยท่านสามารถเข้าไปคลิกลงทะเบียนได้ที่นี่

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ