สร้างเสริมการบริโภคอาหารยุค 4.0

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


สร้างเสริมการบริโภคอาหารยุค 4.0 thaihealth


อย.จัดรวมพลครู อย.น้อย รับการพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมการบริโภคอาหารยุค 4.0 ก่อนส่งต่อความรู้สู่นักเรียน อย.น้อย หวังสร้างสังคมอุดมความรู้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า พฤติกรรมการอยู่ การกิน ของประชาชนกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความมีสุขภาพดี สะท้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ที่กำลังเป็นปัญหาสุขภาพทั่วโลกก็ล้วนเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันเริ่มพบผู้ป่วยโรค NCDs ด้วยอายุที่น้อยลงเรื่อยๆ อย่างโรคความดันโลหิตสูง เริ่มพบตั้งแต่อายุ 35 ปี ดังนั้น เพื่อสร้างให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการเลือกบริโภคอาหารป้องกันการเกิดโรค NCDs ปีนี้สำนักงานอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดอบรมการพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงป้องกันปัญหาสุขภาพจากโรค NCDs ภายใต้โครงการ อย.น้อย ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภาค ระดมครู อย.น้อยชุดใหม่ เข้ารับความรู้เรื่องการอ่านฉลากโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม และสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ก่อนนำไปสอนให้นักเรียนเพื่อสร้างเป็นเครือข่าย อย.น้อย ที่สามารถดูแลตนเองให้ห่างไกลจากภัยสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค พร้อมส่งต่อความรู้นี้ไปสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป โดยจัดครั้งแรกวันนี้ประเดิมพื้นที่ภาคกลาง ก่อนทยอยจัดต่อในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ต่อไป


ทั้งนี้ 16 ปีของการดำเนินโครงการ อย.น้อย ล่าสุดมีโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว 13,814 แห่ง ซึ่ง นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ กล่าวว่า ในก้าวต่อจากนี้ อย.ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการขยายโครงการนี้ให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่งโดยเฉพาะชั้นประถมศึกษา หวังสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่เท่าทันภัยสุภาพ เสริมเกราะป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการบริโภคสินค้าต่างๆ ทั้งอาหารยา และเครื่องสำอาง นำสู่สังคมรอบรู้ ห่างไกลจากโรค NCDs

Shares:
QR Code :
QR Code