สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาแรงงาน

          กระทรวงแรงงานจับมือ สสส. ผุดโครงการ ‘ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน’ รุ่นที่ 1

/data/content/19605/cms/dglnrstwy256.jpg

          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามรายงานของโครงการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ หน่วยงาน 3 หน่วย คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงแรงงาน และมูลนิธินิคมจันทรวิทุร ที่มีแนวทางเดียวกันในการพัฒนาสร้างสังคม โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับสังคมและมีแนวคิด ตรงกันว่า “คนคือหัวใจของการพัฒนาและสร้างสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต”

          ทั้งนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ.2555-2559 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” และมีกลยุทธ์หนึ่งที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คือ “การเสริมสร้างกลไกการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายแรงงาน” ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินิคม จันทรวิทุร ก็เป็นเครือข่าย ที่มีประสิทธิภาพยิ่งของกระทรวงแรงงาน

          กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงาน ภาครัฐและเป็นกระทรวงหลักในการเสริมสร้าง ศักยภาพ ผลิตภาพ และคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โดยการสร้างโอกาสให้กับผู้ใช้แรงงาน สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการและหลักประกันความมั่นคง ในการทำงาน และการดำรงชีพแรงงานทั้ง ในระบบและนอกระบบได้รับการคุ้มครองสิทธิ และพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนมีหลักประกันในการทำงานทั้งในระหว่างการทำงานและหลังการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน นายจ้าง ลูกจ้าง สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสันติสุข เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ ตลอดจนมีความพร้อม รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

          ดังนั้น การที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธินิคม จันทรวิทุร ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดให้มีโครงการนี้ จึงเป็นเรื่องที่ดี  สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ในนามของกระทรวงแรงงานยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การอบรมตามหลักสูตรนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และให้คำมั่นว่าจะผลักดันให้โครงการนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ