สร้างจิตสาธารณะ

ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว หนุนโครงการพัฒนาองค์กรเยาวชนจิตสาธารณะระดับตำบลชายแดนใต้ เชื่อช่วยจุดประกายพลังเยาวชนในการพัฒนาตนเอง องค์กร และชุมชน

สร้างจิตสาธารณะ

นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนทุกคน รวมถึงเด็กและเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ส่วนใหญ่การศึกษาอาจไม่ทั่วถึง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมองค์กรเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งบนฐานการเรียนรู้ตำนานท้องถิ่น และแสดงออกผ่านการแสดงศิลปะพื้นบ้าน สนับสนุนการเรียนรู้เรื่องอาชีพ รวมถึงส่งเสริมจิตสาธารณะให้เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้นมองว่าโครงการพัฒนาองค์กรเยาวชนจิตสาธารณะระดับตำบลชายแดนใต้จะจุดประกายพลังเยาวชนให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตนเอง องค์กร และชุมชนได้อย่างดี

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code