สร้างงานผู้พิการ เพิ่มพลังสังคม

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


สร้างงานผู้พิการ เพิ่มพลังสังคม thaihealth


คนพิการใช่ว่าจะไร้ความสามารถ หรือ ไร้สมรรถภาพ เสมอไป แค่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมประจำวันบางอย่าง แต่บางกิจกรรม พวกเขาเหล่านี้ก็มีศักยภาพที่เหนือกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำ


จากข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) พบว่า คนพิการที่มีงานทำส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ในภาคเกษตรกรรม ประมง และป่าไม้ และมีธุรกิจเป็นของตนเอง ทว่าส่วนใหญ่ยังมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าคนทั่วไป ขณะที่คนพิการ วัยแรงงานที่มีศักยภาพอีกกว่า 3 แสนคน ยังไม่มีงานทำ และมี รายได้จากเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท เท่านั้น นอกจากนี้คนพิการ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ที่ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ทำให้หางานยาก


เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้เพียงพอสำหรับ การดำรงชีพ และพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันประกาศความร่วมมือและเจตนารมณ์ "สานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 ตำแหน่ง" โดยกำหนดเป้าหมายให้มีการจ้างงานผู้ที่มีความบกพร่อง 1 หมื่นตำแหน่ง ภายในปี 2559 โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการต่อเนื่องของ สสส. ที่สนับสนุนให้มีการว่างจ้างผู้พิการ ซึ่งมีการนำร่องโครงการมาตั้งแต่ปี 2558 ใน 20 บริษัท เกิดการจ้างงาน จำนวน 229 คน


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. โดยแผนสุขภาวะประชากร กลุ่มเฉพาะได้สนับสนุนแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แบบครบวงจร สุขภาวะจากการทำงาน ภายใต้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับการจ้างงาน และการประกอบอาชีพให้มีรายได้ สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระและพึ่งพาตนเองได้


"รวม 2 ปี เรามีสถานประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 89 บริษัท ได้ขยายโอกาสการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการเพิ่มเป็นจำนวน 1,277 คน ซึ่งกระจายการปฏิบัติงานอยู่ทุกภาคของประเทศ และพร้อมร่วมสนับสนุน และบูรณาการงานด้านคนพิการในมิติอื่นๆ ที่ สสส. ดำเนินการอยู่" ผู้จัดการ สสส. กล่าว


นายภราดร คุ้มทรัพย์ อายุ 52 ปี มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เล่าถึงความรู้สึกของโครงการนี้ว่า ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็น โดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และตรงกัน ทำให้มีโอกาสนำไปสู่เป้าหมาย คือ คนพิการสามารถ ที่จะมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน


"หลังจากนี้ไปเมื่อมีการขับเคลื่อนของภาครัฐ เอกชน องค์กรของ คนพิการ รวมถึง สสส. เองก็ได้ให้การสนับสนุนประเด็นนี้มา อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่า การจ้างงานคนพิการจะเป็นไปในทิศทางบวก มากขึ้น" ภราดร กล่าว ด้าน ชื่นนภา เกิดฤทธิ์ อายุ 17 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษานอกโรงเรียนสะท้อนมุมมองว่า ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนส่งผลให้สามารถวางแผนอนาคตได้ และมีความมั่นใจว่าเมื่อโตขึ้นจะมีงานทำ มีรายได้ และที่สำคัญสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวอีกต่อไป


ถึงเวลาสังคมจะเปลี่ยนมิติมุมมองจาก "ความเห็นใจ" ผู้บกพร่องทางร่างกาย เป็น "โอกาส" ในการทำงานและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้พวกเขาเป็น "พลังสังคม" อีกแรงหนึ่ง


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code