สภาวะตาบอด-โรคตาในไทย ปี 2549-2550

สภาวะตาบอด สายตาเรือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย พ.ศ.2549-2550 โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified cluster randorn sampling จากจำนวนตัวอย่างที่รวมได้จาก 42 อำเภอ จาก 21 จังหวัด และ กทม. รวมประชากรในการสำรวจที่นำข้อมูลมาใช้ได้ทั้งสิ้น 21,711 ราย อายุ 1-98 ปี พบว่า อัตราความชุกจากการปรับโดยอายุและเพศของคนตาบอดและสายตาเลือนราง เท่ากับร้อยละ 0.59 และร้อยละ 1.57 ตามลำดับ ประมาณการณ์ว่าประเทศไทยมีคนตาบอด 369,013รายและสายตาเลือนราง 987,993 ราย ตามลำดับ เพศชายตาบอดมากกว่าเพศหญิงคิดเป็น 3.55:1 แต่เพศหญิงมีสายตาเลือนรางเป็นอัตราส่วนมากกว่าเพศชายคิดเป็น 2.07:1


สภาวะตาบอด-ตาเลือนราง ปี 49-50


 


 


ที่มา : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

Shares:
QR Code :
QR Code