สภาจับมือ สสส.สร้างสุข กระตุ้น ขรก.รักษ์สุขภาพ

สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรนิติบัญญัติ จัด “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ : รักษ์สุขภาพ” กระตุ้นให้ข้าราชการรักษ์สุขภาพ

สภาจับมือ สสส.สร้างสุขข้าราชการ

วันที่ 16 ก.พ. สำนักพัฒนาบุคลากร สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรนิติบัญญัติ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จัด “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ : รักษ์สุขภาพ” ให้กับข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระดับ 7-9 จัดที่ห้องประชุม 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ โดยมี น.พ.ฆนัท ครุฑกูล จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างพลานามัยและโภชนาการ พร้อมกันนี้ยังมี รองศาสตราจารย์ เจริญ กระบวนรัตน์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และสาธิตการใช้ “ยางยืด ยืดชีวิตพิชิตโรค” เพื่อให้รู้วิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เหมาะสม ที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายและนำไปฝึกปฏิบัติต่อได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการสาธิตและฝึกปฏิบัติกับกิจกรรม “หัวเราะสร้างสุข ใจเบิกบาน กายแข็งแรง” โดยอาจารย์พันธ์ศักดิ์ โรจน์วาธรรม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่งผลให้ข้าราชการมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code