สถิติร้องเรียนปัญหามลพิษ


 


ในปี พ.ศ. 2552 มีการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษมายังกรมควบคุมมลพิษ จำนวนทั้งสิ้น 394 เรื่อง ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือ ปัญหากลิ่นเหม็น คิดเป็นร้อยละ 39.8 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยการดำเนินการที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ มากที่สุด คือ กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี


กรมควบคุมมลพิษดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผล ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาจนเป็นที่ยุติได้ 239 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 61 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด กรมควบคุมมลพิษดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผล ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาจนเป็นที่ยุติได้ 239 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 61 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด


 


 


 


รูปที่ 1 สัดส่วนปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี พ.ศ.2552


 


ตารางที่ 1 สถิติการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหามลพิษ 5 อันดับแรก แยกตามประเภทการดำเนินการ


 

ลำดับที่


ประเภทการดำเนินการ


จำนวนเครื่อง


1


กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี เช่น การกลั่นน้ำมัน ผลิตพลาสติก สารกำจัดศัตรูพืช สารเคมีประเภท กรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทำละลาย เป็นต้น


37


2


กิจการเกี่ยวกับการเกษตร เช่น การสีข้าว การผลิตปุ๋ย การผลิตยางดิบ การตากมันสำปะหลัง การสกัดน้ำมันจากพืช เป็นต้น


35


3


กิจกรรมเกี่ยวกับกับการเผา เช่น การเผาขยะ เผาถ่าน เป็นต้น


33


4


กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล เช่น อู่ซ่อม ปะผุ พ่นสี รถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นต้น


31


5


กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ เป็นต้น


19


รวม 5 ลำดับแรก


155


กิจการประเภทอื่นๆ


239


รวมทั้งหมด


394


ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์มายังกรมควบคุมมลพิษมีหลายช่องทาง โดยช่องทางที่มีการใช้บริการมากที่สุด คือโทรศัพท์คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมาได้แก่ อินเตอร์เน็ตและจดหมาย คิดเป็นร้อยละ 28.7 และ 21.1 ตามลำดับ (รูปที่ 2)


 


 


จังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 5อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร โดยมีจำนวนเรื่องร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 71ของเรื่องร้องเรียนทั้งประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 1 


ตารางที่ 2จังหวัดที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5อันดับแรก ปี พ.ศ. 2552


 
จังหวัด


จำนวน


ร้อยละ


กรุงเทพ


186


47.2


สมุทรปราการ


25


6.4


นครปฐม


16


4.1


ปทุมธานี


14


3.6


นนทบุรี/สมุทรสาคร


13


3.3


สมุทรสาคร


13


3.3


รวม


267


67.9


จังหวัดอื่น


127


32.1


รวมทั้งหมด


394


100


 


สถิติปัญหาด้านมลพิษประจำปี 2552 เดือนมกราคม – ธันวาคม (ทั้ง 76 จังหวัด)


 


 


 


 


 


ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ