สถานการณ์โรคในประเทศไทย

 

            ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กันยายน 2553 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต โรงพยาบาล สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานการณ์โดยรวมสรุปได้ดังนี้

สถานการณ์โรคในประเทศไทย 

            1. การเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาล (Influenza Like Illness

Surveillance) สำนักระบาดวิทยาได้ปรับปรุงระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาล 916 แห่งจาก 75 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ผลการเฝ้าระวังในสัปดาห์ที่ 36 (วันที่ 5 – 11 กันยายน 2553) พบว่า จำนวนผู้ป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยจำนวนจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ป่วยนอก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน 25 จังหวัด กระจายในทุกภาคของประเทศ ดังนี้

 

            ภาคกลาง 15 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ปราจีนบุรี ระยอง กาญจนบุรี สระแก้ว สระบุรี ลพบุรี นครปฐม

 

            ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, กำแพงเพชร, อุทัยธานี

 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ นครราชสีมา นครพนม

 

            ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ปัตตานี

 

            2. แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดใหญ่

สำนักระบาดวิทยา ได้ทำการปรับระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาล จาก 75จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)สถานการณ์ฉบับถัดไปจะเผยแพร่ทุกวันพุธของสัปดาห์ ฉบับต่อไป วันที่ 22 กันยายน 255302-590-1723 Fax : 02-590-1784 ผลการเฝ้าระวังในสัปดาห์ที่ 34 (วันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2553) มีโรงพยาบาลที่รายงานทันเวลา 710แห่ง จากจำนวนที่ลงทะเบียน 916 แห่ง (ร้อยละ 77.51) พบโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนผู้ป่วย ILI ระหว่าง 5 – 10 %จำนวน 341 แห่ง จาก 73 จังหวัด และโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนผู้ป่วย ILI สูงเกิน 10% จำนวน 232 แห่งจาก 68จังหวัด เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ป่วย ILI ภาพรวมทั้งประเทศตั้งแต่สัปดาห์ที่ 23 มีแนวโน้มสูงเกินกว่าค่าพื้นฐานที่กำหนด (5%) และในสัปดาห์ที่ 34 นี้มีสัดส่วนผู้ป่วยสูงเกิน 10 %

 

            3. ผลการเฝ้าระวังเชื้อไข้หวัดใหญ่เฉพาะพื้นที่ (sentinel surveillance)

 

            การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ในแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยปอดอักเสบที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล จากสถานพยาบาล 24 แห่ง ใน 21 จังหวัดทั่วประเทศ

 

            4. การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ และปอดอัดเสบ

 

ก. จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ สะสม 51,594 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ ดังนี้ ไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1 2009) จำนวน 9,618 ราย ชนิด A (H1) จำนวน 98 รายชนิด A (H3) จำนวน 46 ราย ชนิด A ไม่ระบุสายพันธุ์ 1,850 ราย ชนิด B 651 ราย และไม่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 39,331 รายจำนวนผู้เสียชีวิต สะสม 80 ราย เป็นผู้เสียชีวิตยืนยันเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1 2009)จำนวน 71 ราย

 

ข. จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ สะสม 89,520 ราย เสียชีวิต 700 ราย เป็นผู้ป่วยที่รับไว้รักษาใน

โรงพยาบาล 49,091 ราย เสียชีวิต 671 ราย

 

            5. มีรายงานการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคไข้หวัดใหญ่

 

            สัปดาห์นี้ได้รับรายงานการระบาดของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่รวม 7 เหตุการณ์ มีผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อสาเหตุ คือ ไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1 2009) จำนวน 6 เหตุการณ์ เกิดขึ้นในโรงเรียน โรงแรม โรงงาน เรือนจำ ค่ายตำรวจ และวิทยาลัย จาก 6 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ เชียงใหม่ พะเยา ปทุมธานี อุบลราชธานี และมุกดาหาร

 

 

 

 

ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

 

 

Update:27-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code