สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์

 

 

จำนวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคเอดส์

 

 

จำแนกตามกลุ่มอายุ

 

จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง

 

 

 

ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

Shares:
QR Code :
QR Code