ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสร้างสุข นวัตกรรมครอบครัวอบอุ่นในท้องถิ่น

featured

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ โครงการพัฒนากลไกการทำงานด้านครอบครัว ในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสร้างสุข : นวัตกรรมครอบครัวอบอุ่นในท้องถิ่น”โดยภายในงานเน้นให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน และพัฒนากลไกการทำงานด้านครอบครัวในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ที่เข้มแข็ง เป็นหน่วยงานพื้นฐานดูแลช่วยเหลือครอบครัวในชุมชนได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/FLxqBu

Shares:
QR Code :
QR Code