วิจัยสหรัฐ เผย สูบตั้งแต่เด็ก เสี่ยงตายเร็ว

พบสาวนักสูบของไทยอายุสั้นลง 11 ปี

วิจัยสหรัฐ เผย สูบตั้งแต่เด็ก เสี่ยงตายเร็ว 

          มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยรายงานวิจัยของ ดร.สเตชี  เคนฟิล  และคณะจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด  ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์จามาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยติดตามความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่กับสาเหตุการเสียชีวิตของพยาบาล  104,519 คน  ระหว่าง พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ.2547  รวมเวลา  24  ปี  พบว่าพยาบาลเสียชีวิต  12,483  คน  การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าพยาบาลที่สูบบุหรี่มีอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเป็น  2.81  เท่าของพยาบาลที่ไม่ได้สูบบุหรี่  ในขณะที่พยาบาลที่เลิกสูบบุหรี่ได้มีอัตราการเสียชีวิต  1.4  เท่าของพยาบาลที่ไม่สูบบุหรี่

 

          เมื่อแยกแยะการเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  พบว่า  พยาบาลที่สูบบุหรี่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็น 3.3  เท่า โรคถุงลมปอดพอง  39.6  เท่า  มะเร็งปอด  21  เท่า มะเร็งชนิดอื่น ๆ รวมกัน  7.25  เท่า  และเสียชีวิตจากสาเหตุโรคอื่น ๆ 1.87  เท่าของพยาบาลที่ไม่สูบบุหรี่

 

          รายงานยังพบว่าในพยาบาลที่ยิ่งเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุน้อย  อัตราการเสียชีวิตยิ่งสูง  และอัตราการเสียชีวิตลดลงเท่ากับพยาบาลที่ไม่สูบบุหรี่หลังเลิกสูบได้ 20  ปี

 

          รายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริการะบุว่า  ในปี 2540 มีหญิงอเมริกาเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 165,000  คน  รวมจำนวนหญิงอเมริกาที่เสียชีวิตทั้งหมด  3  ล้านกว่าคน  ตั้งแต่ พ.ศ. 2523  และหญิงอเมริกาที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มีอายุสั้นลง  14  ปีต่อคน

 

          ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยของคณะทำงานศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย กระทรวงสาธารณสุขพบว่า  ในปี พ.ศ. 2547  มีหญิงไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  5,793  คน  โดยเป็นมะเร็งปอด 2,489  คน  โรคมะเร็งที่อื่น ๆ   396  คน  โรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด  762  คน  โรคถุงลมพอง  1,361 คน  ที่เหลือเป็นโรคอื่น ๆ 785  คน  โดยหญิงไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่แต่ละคนโดยเฉลี่ยมีอายุสั้นลง  11  ปี  และป่วยหนักจนคุณภาพชีวิตเท่ากับสูญเป็นเวลา 1.6 ปีก่อนเสียชีวิต  รวมเป็นจำนวนปีที่หญิงไทยสูญเสียไปจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  รวม 73,100 ปี  เป็นความสูญเสียที่ไม่สามารถจะประเมินคุณค่าได้

 

         ศ.นพ.ประกิต  เรียกร้องให้หญิงไทย 5 แสนกว่าคนที่สูบบุหรี่ในขณะนี้ให้พยายามเลิกสูบบุหรี่  เพื่อลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  และจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่วัยรุ่นที่ยังไม่ติดบุหรี่  โดยเฉพาะคุณแม่ที่ติดบุหรี่  เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกสาวติดบุหรี่ด้วย  ในหญิงไทยที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ โดยเฉพาะศิลปินดาราไม่ควรที่จะสูบบุหรี่อย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ  เพื่อลดสิ่งที่กระตุ้นที่จะทำให้วัยรุ่นหญิงเข้ามาทดลองจนเกิดการเสพติดบุหรี่ขึ้น

 

          หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายศูนย์ข้อมูล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร. 02-278-1828

 

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

 

update 08-07-51

Shares:
QR Code :
QR Code