วัคซีนในผู้สูงอายุ สำคัญไม่แพ้วัคซีนเด็ก

ที่มา : ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนิตยสาร@Rama


วัคซีนในผู้สูงอายุ สำคัญไม่แพ้วัคซีนเด็ก thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนวัยหนุ่มสาว ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย ซึ่งการได้รับวัคซีนจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเกิดโรค ลดความรุนแรงของโรค ประหยัดค่ารักษาพยาบาล ดังนั้น วัคซีนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเด็กเท่านั้น ผู้สูงอายุก็มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเช่นกัน ได้แก่


1. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่


ผู้สูงอายุที่เป็นไข้หวัดใหญ่ อาจเกิดหลอดลมอักเสบและปอดบวม หรือบางรายมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน หากอาการรุนแรงก็อาจทำให้เสียชีวิตได้


คำแนะนำ


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม ทุกปี


2. วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม


โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ทำให้ผู้สูงอายุเสียชีวิต โรคปอดบวมมีสาเหตุสำคัญจากเชื้อนิวโมค็อกคัส ซึ่งอาจมีการติดเชื้อในกระแสเลือดและเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้


คำแนะนำ


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิด 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม ห่างกัน 1 ปี


3. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด


โรคงูสวัด เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับโรคอีสุกอีใส ทำให้เกิดตุ่มน้ำใสตามแนวเส้นประสาท อาจมีภาวะแทรกซ้อนคือ ปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนัง


คำแนะนำ


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม เพียงครั้งเดียว


4. วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน


หากเกิดแผลในผู้สูงอายุจะมีโอกาสติดเชื้อบาดทะยักได้ง่าย ทำให้เกิดกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง หายใจลำบาก โรคคอตีบที่รุนแรงทำให้หายใจลำบาก ทั้งโรคบาดทะยักและคอตีบหากมีอาการรุนแรง อาจเสียชีวิตได้ และโรคไอกรนทำให้ไอต่อเนื่องอย่างรุนแรง


คำแนะนำ


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน 1 เข็ม และวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ ทุก 10 ปี

Shares:
QR Code :
QR Code