ลดเค็มลดโรค ต้องปรับความคุ้นลิ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ลดเค็มลดโรค ต้องปรับความคุ้นลิ้น thaihealth


เครือข่ายลดบริโภคเค็มร่วมกับสมาคมโรคไต และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์ ลดบริโภคเค็มและการขับเคลื่อนนโยบายลดเกลือและโซเดียมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง


ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาได้รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพัฒนาเว็บไซต์ www.lowsaltthai.com เพื่อผู้บริโภคให้มีความทันสมัยมากขึ้นและเปิดตัวภาพยนตร์สั้นรณรงค์ลดการบริโภคเค็ม เรื่อง " The Ingredients : มื้อพิ(ษ)เศษ" มีความยาว 8 นาที เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในสังคมได้ตระหนักถึงการบริโภคเค็ม


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส.ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะนี้คนไทยบริโภคโซเดียมสูงเกินกว่าค่ากำหนดของ WHO ถึง 2 เท่า หรือประมาณ 4,350 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะ โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง


แนวทางการปรับลดปริมาณโซเดียมในอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นิยมในปัจจุบันคือการใช้สารทดแทนเกลือ เช่น เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ ซึ่งการใช้สารทดแทนเกลือ แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ทำให้เกิดรสเฝื่อนในอาหาร หรือการใช้ในผู้ป่วยที่ต้องจำกัดปริมาณโพแทสเซียม


ลดเค็มลดโรค ต้องปรับความคุ้นลิ้น thaihealth


ดังนั้น การหาแนวทางปรับลดโซเดียมในอาหารโดยไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาติและการยอมรับผู้บริโภคจึงถือเป็นเป้าหมายสำคัญอีกทางหนึ่ง


รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์โรคไตในปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ปัจจุบันในภาครัฐบาลไทยได้ย้ำให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกัน และได้ประกาศให้มีการขับเคลื่อนนโยบายลดเกลือและโซเดียมแห่งชาติตั้งแต่ ปี 2560 เป็นต้นมา


สำหรับในปีนี้เครือข่ายลดบริโภคเค็มได้มอบรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัล องค์กรดีเด่นด้านช่วยสนับสนุนการลดบริโภคโซเดียม และรางวัลองค์กรดีเด่น ด้านสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ลดโซเดียม)โดยรางวัลประเภทองค์กรดีเด่นด้านช่วยสนับสนุนการลดบริโภคโซเดียม มี 3 รางวัล ได้แก่


1.สถาบันสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโน โลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ 2.บริษัทโตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ 3.กรมวิทยา ศาสตร์บริการ ส่วนรางวัลองค์กรดีเด่น ด้านสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ(ลดโซเดียม)


ลดเค็มลดโรค ต้องปรับความคุ้นลิ้น thaihealth


สำหรับรางวัลองค์กรดีเด่น ด้านสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ลดโซเดียม) มี 10 รางวัล ได้แก่ 1.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด 3.บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 4.บริษัท นอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด 5.บริษัท เค.เอส.เอฟ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด


6.บริษัท ไทยรสทิพย์ จำกัด 7.บริษัท Tasty Treasure  จำกัด 8.บริษัทอกริ โพรเซสซิ่ง อินดัสทรี จำกัด 9.บริษัทอาหารเบทเทอร์ จำกัด และ 10.บริษัทลีนมิลออลคลีน จำกัด


มีหลายประเทศทั่วโลก ที่มีการออกมาตรการเก็บภาษีเกลือออกมาแล้ว เนื่อง จากไม่สามารถปรับลดปริมาณโซเดียมในอาหารลงได้ และไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคผู้ผลิต สำหรับในประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นที่จะมีการนำมาตรการนี้ออกมาใช้


อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญอยู่ที่พฤติ กรรมของผู้บริโภคที่จะต้องสร้างการรับรู้อย่างสม่ำเสมอ ให้มีการเปลี่ยนแปลงแนว ทางการรับประทานอาหารจากที่มีรสชาติอาหารที่จัดจ้านให้เปลี่ยนพฤติกรรมการ รับประทานให้มาเป็นรสชาติอาหารที่มีความพอดีให้ได้

Shares:
QR Code :
QR Code