ลงพื้นที่ดูงานโครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดราชบุรี

featured

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 จังหวัดราชบุรีกำลังจะได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่องในฐานะเมืองน่าอยู่เพื่อสร้างสุขภาวะ ครบทุกมิติทั้ง กาย จิต ปัญญา สังคม จากการคัดเลือกของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หลังจาก โรงพยาบาลสวนผึ้งในฐานะสำนักงานประสานโครงการบูรณาการสร้างสุขภาวะ จ.ราชบุรี ได้รับการอนุมัติทุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อหาแนวทางและรูปแบบของการสร้างเสริมสุขภาวะโดยภาคีเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนการสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้วิธีค้นหารวบรวมภาคีเครือข่ายสุขภาวะ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 119 ภาคีในปีแรก และมีเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น 182 ภาคีในปีต่อมา

Shares:
QR Code :
QR Code