Happy Workplace Forum "Happy Workplace 4.0 Design"

featured

งาน Happy Workplace Forum “Happy Workplace 4.0 Design” องค์กรแห่งความสุขคือ องค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ลักษณะสำคัญประการหนึ่งขององค์กรแห่งความสุขคือ การเป็นองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกันและมีการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งในที่นี้หมายถึง การสร้างองค์กรแห่งความสุขที่เป็นแบบเฉพาะ และเหมาะสมกับบริบทขององค์กร ภาพบรรยากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code