ร้อยละของประชากรที่สูบบุหรี่ จำแนกตามสาเหตุ

สถิติบุหรี่สาเหตุที่เริ่มสูบบุหรี่

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรที่ทีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ประจำปี 2550 พร้อมทั้งสอบถามสาเหตุของการเริ่มสูบบุหรี่ของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ พบว่าเกินครึ่งหนึ่งอยากทดลองสูบ(ผู้ชายร้อยละ 55.2/ผู้หญิงร้อยละ39.3) รองลงมาคือตามอย่างเพื่อน(ผู้ชายร้อยละ 26.4/ผู้หญิงร้อยละ13.1),เพื่อเข้าสังคม (ผู้ชายร้อยละ 5.8/ผู้หญิงร้อยละ3.8),สาเหตุจากอาชีพ(ผู้ชายร้อยละ 2.9/ผู้หญิงร้อยละ12.7),ความเครียด(ผู้ชายร้อยละ 2.9/ผู้หญิงร้อยละ 11.1)เพื่อความโก้เก๋(ผู้ชายร้อยละ 2.8/ผู้หญิงร้อยละ 1.7 ) อื่นๆ (ผู้ชายร้อยละ 0.7/ผู้หญิงร้อยละ 9.05)

ข้อสังเกตเห็นได้ว่าผู้หญิงเริ่มสูบบุหรี่เพราะอาชีพและความเครียดสูงกว่าผู้ชาย


ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Shares:
QR Code :
QR Code