ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเด็กด้อยโอกาสนอกระบบ

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับคณะปฏิรูป กทร. เรียนรู้จังหวัดน่าน จัดประชุมลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่มเสี่ยงจังหวัดน่าน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะแพทย์ศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความรู้ในพื้นที่นำร่องในตำบลปอและตำบลงอบ

ร.ต.สมเดช อภิชยกูล ประธานคณะปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดน่าน กล่าวว่า เพื่อสร้างความยั่งยืนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนจังหวัดน่าน จึงเป็นที่มาในการสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นต้นทุนข้อมูลพื้นฐานในการแก้ตัดสินใจแก้ปั่ญหาให้ตรงจุด เพราะแต่ละพื้นที้ย่อมมีปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันแม้จะมีข้อมูลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจากโรงพยาบาล และโรงเรียน แต่พบว่า ยังไม่ครอบคลุมและไม่เกิดการส่งต่อ ทำให้ข้อมูลมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ฉะนั้นเราจึงอยากเห็นระบบนี้ติดตามตัวเด็กไปตลอด โดยมีการส่งต่อข้อมูลเด็กเยาวชนตั้งแต่แรกเกิด เข้าเรียน จนกระทั่งมีงานทำ ซึ่งทางอบจ.และอบต.สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการบริหารจัดการงบประมาณในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

ด้านนายนพพร สุวรรณรุจิ หัวหน้าโครงการติดตามจังหวัดดีเด่น สสค. กล่าวว่า  ฐานข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ตรงจุด โดยเฉพาะงบประมาณ และการทำงานร่วมกันของเครือข่ายในพื้นที่ในการส่งต่อข้อมูล ซึ่งสะท้อนว่าท้องถิ่นมีศักยภาพที่ทำได้จริง ซึ่งจะสร้างให้เกิดความยั่งยืน

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ