รู้จัก “กิจกรรมทางกาย” ปรับไลฟ์สไตล์เพื่อชีวิตมีสุขภาวะ

เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ team content www.thaihealth.or.th


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


รู้จัก “กิจกรรมทางกาย” ปรับไลฟ์สไตล์เพื่อชีวิตมีสุขภาวะ thaihealth


ปัจจุบันคนไทยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมมาก คือ มีการเคลื่อนไหวน้อย ไม่ชอบเดิน ชอบความสะดวกสบาย หากว่างก็มีพฤติกรรมเนือยนิ่งนั่งอยู่หน้าจอทีวี หรือใช้เวลาไปกับการก้มหน้าดูจอมือถือ  เรียกว่ามีความเนือยนิ่งมากกว่าความกะฉับกะเฉง


สอดคล้องกับผลจากการสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม (Physical Activity : PA) เพียงร้อยละ 67.6 และเยาวชนที่อายุ 6-14 ปี มีกิจกรรมทางกายลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราอ้วนลงพุงที่เพิ่มขึ้น


ในการเสวนาสาธารณะการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายสู่ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) และนโยบายสาธารณะ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “การประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่6” (The 6th ISPAH Congress; International Congress on Physical Activity and Public Health – ISPAH) ซึ่งสสส. เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ (The International Society for Physical Activity and Health-ISPAH) และเจ้าภาพร่วม กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization)  โดยจะจัดการประชุมระหว่างวันที่16-19 พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดการณ์ผู้ร่วมงานจากทั่วโลกกว่า 800 คน


รู้จัก “กิจกรรมทางกาย” ปรับไลฟ์สไตล์เพื่อชีวิตมีสุขภาวะ thaihealthศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมทนานาชาติฯ กล่าวถึงที่มาของการจัดการประชุมในครั้งนี้ว่า สสส.ทำหน้าที่ในการจุดประกายและเชื่อมประสานตั้งแต่ประเด็นเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุบนท้องถนน การออกกำลังกาย รวมถึงกิจกรรมทางกายให้เกิดรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี นอกจากนี้ สสส.คิดว่า การเชื่อมโยงประสานเฉพาะภายในประเทศคงยังไม่พอ เพราะโลกเราเวลานี้เหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ทุกอย่างถึงกันหมด สสส.ก็มีบทบาทในการเชื่อมประสานกับนานาชาติทั่วประเทศ ทำงานแบบสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งจะต้องมีทั้งวิชาการ ภาคประชาสังคม และขับเคลื่อนการทำงานในระดับนโยบาย


“ISPAH เป็นตัวแทนองค์กรโลกในเรื่องของกิจกรรมทางกายที่จะสร้างเสริมสุขภาพประชากรโลก ในปีนี้ สสส.ได้รับความไว้วางใจจาก ISPAH ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทย และในทวีปเอเชียอีกด้วย” ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติฯ กล่าว


ขณะที่ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดประชุมฯ ว่า สสส.เข้ามาสนับสนุนงาน 3 ด้าน คือ  1.‘สื่อสารให้ประชาชนรู้จักนิยามคำว่า กิจกรรมทางกาย’ พร้อมกระตุ้นให้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น  ผลวิจัยทางการแพทย์ชี้ชัดมากว่า พฤติกรรมของการไม่เคลื่อนไหว หรือการเนือยนิ่ง มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคต่างๆ 2.การผลักดัน‘นโยบาย มาตรการ ยุทธศาสตร์ต่างๆ’ ที่กำลังจะเกิดรู้จัก “กิจกรรมทางกาย” ปรับไลฟ์สไตล์เพื่อชีวิตมีสุขภาวะ thaihealthขึ้น และแนวทางใหม่ๆ ในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของคนไทยลง ซึ่งหลายๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้ดูแลผังเมือง ฯลฯ จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ด้าน สสส.และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพผลักดันเรื่องนี้ให้มากขึ้น


ผู้จัดการกองทุน  สสส. กล่าวต่อว่า 3 ‘การผลักดันในเชิงสิ่งแวดล้อม’ ว่า หัวใจสำคัญของการมีกิจกรรมทางกาย เกิดขึ้นจาก 3 ส่วน คือ การมีกิจกรรมทางกายระดับบุคคล (Active people) มีสถานที่เอื้อต่อการทำกิจกรรมทางกาย (Active place) และนโยบายของการมีกิจกรรมทางกาย ( Active policy) ซึ่ง สสส.มีการสนับสนุนกิจกรรมทางกายโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อย่างสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เครือข่ายคนไทยไร้พุง เป็นต้น และพยายามสอดแทรกให้อยู่ในสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตประจำวัน


“การประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ จะมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านกิจกรรมทางกายจากทั่วโลก รวมทั้งนักกิจกรรม นักวิทยาศาสตร์ นักกำหนดนโยบายจะมารวมกันที่กรุงเทพมหานคร  จากกการรวมตัวครั้งนี้ หวังว่าจะเกิดแรงสะเทือนหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย งานวิชาการที่ยกระดับขึ้น การส่งสารสำคัญไปทั่วโลก และประเทศไทยก็จะได้เข้าใจมิติใหม่ของการเริ่มกิจกรรมทางกาย เกิดการตื่นตัวในทุกคน และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทั้งระดับองค์กร ระดับพื้นที่ ระดับชาติ และระดับโลก ซึ่งต้องใช้รู้จัก “กิจกรรมทางกาย” ปรับไลฟ์สไตล์เพื่อชีวิตมีสุขภาวะ thaihealthพลังจากทุกฝ่ายในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่ดีขึ้น” ผู้จัดการ สสส. กล่าว


การประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2559 จะมีบทคัดย่อกิจกรรมทางกายกว่า 700 ชิ้น ถูกส่งมาจากนักวิจัยทั่วโลกเพื่อมานำเสนอ และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน จะมาร่วมสื่อสารและผลักดันสู่นโยบายการมีกิจกรรมทางกายระดับชาติ รวมถึงระดับโลก อีกทั้งยังมีตัวแทนจากมหานครทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงประชากรให้มีกิจกรรมทางกายมาบอกเล่าแนวทาง เพื่อให้ประเทศไทยเห็นแบบอย่างความสำเร็จและนำไปปฏิบัติตาม


สามารถติดตามการประชุมนานาชาติฯ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ www.ispah2016.org

Shares:
QR Code :
QR Code