ระยอง พร้อมจัดงานกาชาดปลอดเหล้า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดระยอง เพื่อเชื่อมประสานการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยประสานการทำงานของหน่วยงานต่างๆ อาทิ เจ้าคณะจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการสำนักพุทธ สำนักงานจังหวัดระยองสภาเด็กและเยาวชน โรงงานปตท. กองทุนแม่ของแผ่นดิน กศน.อำเภอบ้านค่าย ภาคีเครือข่าย อ.แกลง และสาธารณสุขจังหวัด

ระยอง พร้อมจัดงานกาชาดปลอดเหล้า

รวมพลังร่วมกันขับเคลื่อนงานงดเหล้าในจังหวัดระยองให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันที่จะหนุนเสริมผลักดันให้โครงการงดเหล้า สามารถขับเคลื่อนได้และเสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายงดเหล้าเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และทางสำนักงานจังหวัดระยองจะเสนอให้มีการออกประกาศของจังหวัดระยอง ซึ่งจะช่วยให้แต่ละหน่วยงานทำงานได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ยังเห็นควรจัดให้มีการรณรงค์เกี่ยวกับโครงการเหล้าและบุหรี่ บริเวณถนนสายราษฎร์บำรุง ซึ่งเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงในระยอง โดยร่วมมือกันทุกภาคส่วน รวมถึงการเฝ้าระวังการจัดงานกาชาดปลอดเหล้า ซึ่งถ้าสามารถขับเคลื่อนให้งานกาชาดระยองปลอดเหล้าได้ จะเป็นผลทำให้ภาคตะวันออกสามารถประกาศได้ว่าการจัดงานกาชาดภาคตะวันออก 9 จังหวัดปลอดเหล้าทั้งหมด ซึ่งจะประชุมกันครั้งต่อไปในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการทำงานและขยายผลต่อไป

เรื่อง: รฐา กันทาสืบ    
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดระยอง

 

Shares:
QR Code :
QR Code