ระนองรณรงค์งานบุญปลอดเหล้า

ระนองรณรงค์งานบุญปลอดเหล้า

จังหวัดระนองจับมือเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ออกรณรงค์ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานศพ และงานบุญประเพณีต่างๆ เพื่อสนองแนวพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  

นายประสาน วงศ์สวัสดิ์นายประสาน วงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกันรณรงค์งดเหล้าในงานศพ และงานบุญประเพณีต่างๆ เพื่อสนองแนวพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด จึงออกประกาศจังหวัดระนอง สนับสนุนการรณรงค์งานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า โดยจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด ผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รวมไปถึงวัดทุกแห่งในเมืองระนอง ร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล/ ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมกำหนดเป็นมติชุมชนต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code