รวมพลังเยาวชนรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่

13 สถาบันการศึกษา ขานรับ

 

รวมพลังเยาวชนรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่ 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดงานเวทีเยาวชน ในชื่อ นวัตกรรมเยาวชนเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่  วันที่ 1 ตุลาคม 2551 นี้  ที่โรงแรมเอเชีย รวมพลเยาวชนจาก 13 สถาบันการศึกษา นำเสนอผลงานนวัตกรรมเด่นสร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ช่วยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้กฎหมายสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เข้มแข็ง

 

นายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมเยาวชนต้นแบบผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนมีบทบาทในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ที่เน้นรณรงค์ให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  เพราะเป็นการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 17 พ.ศ. 2549 ที่ได้กำหนดให้สถานศึกษาต่างๆ ทั้งระดับ โรงเรียน อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ และเป็นที่ทราบกันดีว่า ควันบุหรี่มือสองในสิ่งแวดล้อมเป็นอันตราย ควันบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งเกรดเอ คือ ร้ายแรงที่สุด สถานศึกษาปลอดบุหรี่จะช่วยกำจัดอันตรายจากควันบุหรี่มือสองให้หมดไป และช่วยลดอัตราการติดบุหรี่ใหม่ของนักศึกษา นอกจากนี้ ยังทำให้สถานศึกษาเป็นต้นแบบที่ดีงามของสังคม กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นอีกแรงสนับสนุนดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย

 

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า   เยาวชนเป็นความหวังของประเทศไทยในการแก้ปัญหาบุหรี่กับเยาวชน งานวิจัยจากทั่วโลกได้ยืนยันไปในทิศทางเดียวกันว่า การแก้ปัญหาบุหรี่กับเยาวชนต้องให้เยาวชนรณรงค์กับเยาวชน เพราะเยาวชนในวัยเดียวกันจะมีวิธีการสื่อสารที่เหมาะกับคนในวัยเดียวกัน และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ ปัญหาการสูบบุหรี่เราไม่ควรโทษเด็ก และไม่ควรบอกว่าเป็นความผิดของเด็กที่เข้าไปทดลองและเสพติดบุหรี่ ซึ่งสิ่งนี้เป็นทฤษฎีที่เรียกว่า “blame the victim” หรือ “โทษเหยื่อหรือเป็นความผิดของเหยื่อ” องค์การอนามัยโลกจึงเตือนให้ทุกคนคิดถึงข้อเท็จจริงที่ว่า เด็กๆ เข้าไปติดบุหรี่เป็นเพราะ “สิ่งแวดล้อม” เป็นต้นเหตุ เราจึงต้องสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้เด็กเห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับ และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหัดหรือเริ่มต้นสูบบุหรี่  ซึ่งกิจกรรมเวทีเยาวชนครั้งนี้เป็นการนำเสนอวิธีการสื่อสารของเยาวชนกับเพื่อนเยาวชนด้วยกัน และต้นแบบการรณรงค์ต่างๆ ที่เยาวชนคิดและเยาวชนทำจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

 

            นายทศพล ไศลทอง นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน แกนนำเครือข่ายเยาวชนอาสาสร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นตัวแทนของเยาวชน การทำให้เยาวชนมีความรู้พื้นฐานในด้านการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และได้เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ให้  สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่  เป็นสิ่งที่ตนเองภูมิใจ แต่สถาบันการศึกษาต่างๆ ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทำให้สถานศึกษาปลอดบุหรี่เท่าที่ควรจะเป็น  กิจกรรมเวทีเยาวชนครั้งนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีบทบาทต่อการนำความคิดและศักยภาพที่มีอยู่ของเยาวชน นำเสนอต่อเพื่อนเยาวชนเพื่อให้สถานศึกษาอื่นๆ ได้ส่งเสริมให้เกิดโครงการรณรงค์ให้สถานศึกษาของตนเองเป็นเขตปลอดบุหรี่ 

กิจกรรมต่างๆ  ที่น่าสนใจ ที่จะเกิดขึ้นในงานเวทีเยาวชน นวัตกรรมเยาวชนเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม ครั้งนี้  ได้แก่ กิจกรรม pack of lies รณรงค์ให้ประชาชนรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ โดยนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในช่วงเช้าและช่วงเที่ยงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, พิธีการมอบโล่ให้กับทีมเยาวชนที่ดำเนินโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในปี 2550 โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  การเสวนาเรื่อง คนรุ่นใหม่ ไม่สูบบุหรี่  : ฝันนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ พญ.ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ และมิสอเลจันวา (miss alejandava) เยาวชนนักรณรงค์โครงการ truth campaign และองค์กรรณรงค์  ignite generation จากประเทศสหรัฐอเมริกา,  การเสวนา ความภูมิใจของคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่โดยรุ่นพี่นักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่, การนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ ร.ร. นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล ร.ร.บางมดวิทยาสีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ร.ร.วัดปากน้ำวิทยาคม ร.ร.สามพรานวิทยา ร.ร.วัดราชโอรส ร.ร.สุวรรณสุทธารามวิทยา ร.ร.วัดอินทาราม และจากมหาวิทยาลัยอีก 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมพิเศษคือการนำเสนอแนวทางสร้างสรรค์สื่อไม่สูบบุหรี่ จากผู้ชนะโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์วัยมันไร้ควันบุหรี่,  การเปิดตัวโครงการเยาวชนอาสาสร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และการเปิดตัวเว็บไซต์ คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่โดย สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) ร่วมด้วยจุ้มจิ้ม af1 (กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร) จะมาเป็นพิธีกรสำคัญของงานร่วมกับอาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ นักพูดและนักกิจกรรมจากบริษัท พิศาลโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง จำกัด

 

 

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

 

update:01-10-51

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code