รพ.บรบือ รณรงค์ อ่อนหวาน ลดฟันผุ คนบรบือฟันสวย

สสจ.จับมือ สสส.-โรงพยาบาลอำเภอบรบือ ผนึกกำลังโรงเรียนเครือข่ายสปสช. จัดกิจกรรมรณรงค์ อ่อนหวาน ลดฟันผุ คนบรบือฟันสวย

รพ.บรบือ รณรงค์ อ่อนหวาน ลดฟันผุ คนบรบือฟันสวย

ตามที่ สปสช.กรมส่งเสริมทันตสุขภาพเน้นเรื่องลดหวาน ลดฟันผุ มีการลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กับประธานเครือข่ายโรงเรียนลดความหวาน ลดฟันผุ เพื่อสร้างให้นักเรียน ประชาชนที่รู้เท่าทันปัญหาสุขภาพในช่องปาก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้อง เหมาะสม กินหวาน ให้พอดีกับความต้องการของร่างกายแต่ละวัน และความรู้เรื่องโรคเบาหวาน

ทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลบรบือ อำเภอบรบือ ร่วมกับโรงเรียนบ้านบรบือ ได้จัดกิจกรรมคนบรบือฟันสวยขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และกระตุ้นให้คนบรบือมีทันตสุขภาพที่ดี ลดหวาน ลดฟันผุโดยมีกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายประกอบเพลงแปรงฟัน นิทรรศการฟันสวย ตอบปัญหาฟัน ประกวดเรียงความประกวดเล่านิทานและประกวดหนูน้อยฟันสวย

น.พ.สุริยา รัตนปริญญา น.พ.สุริยา รัตนปริญญา สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม มีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากที่สุดในประเทศเป็นอันดับ 1 ด้วยอัตราการป่วย 6713.59 ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยด้วยโรคความดันสูงและโรคหัวใจขาดหลอดเลือด เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ด้วยอัตราการป่วย 5,627.71 และ 358.79 ต่อแสนประชากร ในปี 2551 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นอันดับ 4 ของประเทศ เรียงตามลำดับ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร มหาสารคามและเพชรบูรณ์ ปี 2553 จังหวัดมหาสารคาม พบผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานร้อยละ 9.13 โดยมีผู้ภาวะเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานของปี 2553 เป็นผู้ป่วยเบาหวานปี 2554 ร้อยละ 2.79

อภิชัย ลิมานนท์ ด้าน นายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จากการสำรวจโดยกองสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง พ.ศ.2545-2550 พบว่า เด็กอายุ 12 ปีมีสภาวะฟันผุในฟันแท้ คิดเป็นร้อยละ 56.87 ของเด็กมีประสบการณ์เป็นโรคฟันผุค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด เท่ากับ 155 ซี่ เป็นผุมากที่สุดเป็นฟันกรามแท้ที่หนึ่งและสอง ประกอบกับข้อมูลในการตรวจประเมินสภาพช่องปากของเด็กนักเรียนในเขตอำเภอบรบือ ปี 2552 พบว่าเด็กประถมศึกษา มีปัญหาฟันผุร้อยละ 68.25 สาเหตุจากการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งในกลุ่มเด็กประถมมักมีการบริโภคน้ำอัดลม ขนม ซึ่งเป็นขนมที่บรรจุขายเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคฟันผุ

ดังนั้น โรงพยาบาลบรบือจึงได้จัดกิจกรรมคนบรบือฟันสวย ตามนโยบาย สปสช. เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอบรบือ เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในงานทันตแพทย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และกลุ่มนักเรียนให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านทันตสุขภาพสู่ชุมชนและเพื่อสร้างกระแสให้คนบรบือฟันสวยและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง เพื่อสนองนโยบายในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสุขภาพระหว่างโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรบือ

นายสุรพงษ์ ชมนาวังนายสุรพงษ์ ชมนาวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โรงเรียนบ้านบรบือมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้มีสาธารณสุขจากโรงพยาบาลอำเภอบรบือได้มาร่วมชี้แจงให้ความรู้เรื่องฟัน ทำอย่างไรฟันถึงไม่ผุ เรียงได้สวยงาม สนับสนุนให้นักเรียนแปรงฟันหลังอาหารทุกวัน อบรมให้ความรู้และอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพในช่องปาก รณรงค์ให้นักเรียนลดปริมาณน้ำตาลในอาหารที่นักเรียนรับประทานในแต่ละวัน ห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม ขนมหวานในโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนดูแลสุขภาพฟันของตนเอง ก่อนเข้าแถวได้มีการรณรงค์เต้นประกอบเพลงแปรงฟันให้ถูกวิธี และให้นักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเสร็จ และมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพฟันเด็กทุกสัปดาห์

ด.ญ.รัศมี มณีรัตน์ ชั้น ป.2 โรงเรียนหัวหนอง อ.บรบือ เล่าว่า ตนเองมีวิธีรักษาฟันไม่ให้ผุ ด้วยการแปรงฟันให้ถูกวิธี วันละ 3 ครั้ง ไม่รับประทานขนมหวานหรือน้ำอัดลม ที่โรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาดูแลสุขภาพฟัน

เรื่อง: อเนก กระแจ่ม
ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code