รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ สี่หมื่นสถานศึกษาใช้ผู้บริหารต้นแบบ

รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ สี่หมื่นสถานศึกษาใช้ผู้บริหารต้นแบบ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หารือกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการบรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่เข้าหลักสูตรการเรียนการสอน ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ฯลฯ หลังพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ในเยาวชนสูงขึ้นทุกปี

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้เดินทางเข้าพบ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้ ข้อ 5.3 แห่งกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบแห่งองค์การอนามัยโลกเพื่อป้องกันนโยบายสาธารณสุขว่าด้วย การควบคุมยาสูบจากการแทรกแซงของผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นในอุตสาหกรรมยาสูบซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา

มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.อาทิ การบรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่เข้าหลักสูตรการเรียนการสอน ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ฯลฯ เนื่องจากพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ในเยาวชนสูงขึ้นทุกปี ในภาพรวมตั้งแต่ปี 2552 พบว่า มีผู้สูบบุหรี่ จำนวน 12.5 ล้านคน เพิ่มเป็น 13 ล้านคน ในปี 2554 เพิ่มขึ้นถึง 5 แสนคน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูบหน้าใหม่ซึ่งเป็นเยาวชนถึง 25% และยังเป็นกลุ่มที่ได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช ด้าน ศ.ดร.สุชาติ กล่าวว่าจะมีการสั่งการให้นำป้ายห้ามสูบบุหรี่ ไปติดไว้ที่หน้าโรงเรียนทั้งสังกัดรัฐและเอกชน จำนวนกว่า 40,000 โรง การจัดกิจกรรมใดๆ ห้ามไม่ให้มีการนำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน พร้อมให้กำชับผู้บริหารโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยด้วยว่า ห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ห้ามไม่ให้นักเรียน นักศึกษาสูบบุหรี่ในขณะที่ยังสวมใส่เครื่องแบบ ขณะเดียวกัน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักการภารโรงผู้นำทางศาสนาจะต้องเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา ด้วยการไม่สูบบุหรี่อย่างไรก็ตาม ศธ.จะเริ่มดำเนินการเรื่องนี้โดยทันที โดยจะหารือร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการอย่างเข้มข้น แต่เบื้องต้นจะเริ่มต้นเรื่องนี้ที่ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่แรกเพื่อเป็นตัวอย่าง

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
 

Shares:
QR Code :
QR Code