ยกระดับร้านอาหาร Clean Food Good Taste Plus

/data/content/25386/cms/e_efghjlotu268.jpg

          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายอาหาร และ มอบ ป้าย Clean Food Good Taste Plus ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน และส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี

          ดร. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาร้านอาหารไทยปลอดภัยสุขภาพดี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ว่า กรมอนามัย ได้ดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการค้าอาหารมาตั้งแต่ปี 2542 ภายใต้โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) โดยมีการปรับปรุงเกี่ยวกับสุขลักษณะของร้านอาหาร ในเรื่องสถานที่ อาหาร ภาชนะ สัตว์และแมลงนำโรค และผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งปัจจุบันร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร มีจำนวน 163,125 แห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 136,437 แห่ง ร้อยละ 83.64 จากการสุ่มประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ในร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ได้ป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ในปี พ.ศ.2555 พบว่า มีร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่รักษาสภาพ ได้เพียงร้อยละ 73.43 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การแต่งกาย และสุขวิทยาของผู้สัมผัสอาหาร การรวบรวมขยะมูลฝอยและเศษอาหาร การปกปิดอาหารปรุงสุก

        ดร. นพ.พรเทพ กล่าวต่อไปว่า เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการค้าอาหารได้พัฒนาสถานประกอบการให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นการยกระดับร้านอาหารให้ได้มาตรฐานครบทุกด้าน ทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน และส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค จึงได้จัดทำโครงการ “ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี” (Clean Food Good Taste Plus) โดยเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหาร ดังนี้ 1) ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 2) มีช้อนกลางสำหรับผู้บริโภค 3) มีอ่างล้างมือสำหรับผู้บริโภค 4) ส้วมในร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS (Healthy Accessibility Safety) และมีส้วมสำหรับผู้พิการ ที่รถเข็นสามารถเข้าถึงได้ 5) ผักสดปลอดสารพิษฆ่าแมลง 6) ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมและมีบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร และ 7) ใช้ถุงมือสัมผัสอาหาร

          “ทั้งนี้ ในปี 2557 เป็นปีแรกที่เริ่มดำเนินการโครงการร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี มีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 74 ร้าน จาก 52 จังหวัด โดยมีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus จำนวน 48 ร้าน จาก 38 จังหวัด อาทิ ร้านปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้านกังหันลม จังหวัดลพบุรี ร้านครัวชมทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้านบิค จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ซึ่งร้านที่ได้รับป้าย Clean Food Good Taste Plus จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านอาหารสะอาด ปลอดภัยและเป็นการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

 

 

          ที่มา : สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code